30.01.19

Detailplaneeringute algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavalitsuse 21. detsember 2018 korraldusega nr 327 muudeti Kohila Vallavalitsuse 21.09.2018 korraldus nr 240 algatatud Kasteheina kinnistu detailplaneeringuala piire.

Planeeringuala piiride muutmisega ei muutu detailplaneeringu eesmärk, milleks on planeeringuala elamumaa kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine.

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmise korraldusega lisatakse planeeringualasse Jõemetsa tee 2 kinnistu. Uue planeeringuala suurus ligikaudu 2,3 ha.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kohila Vallavalitsuses tööaegadel (Vabaduse tn 1, Kohila alev) ning Kohila valla kodulehel (www.kohila.ee).

Planeeringuala piiride muutmise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

 

Algatatud detailplaneeringud

Kohila Vallavalitsuse 25. jaanuar 2019. a korraldusega nr 30 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Kohila valla Pihali küla Sõeru ja Vanakubja kinnistutel (katastritunnused: 31701:006:0188, 31701:006:0511).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõeru ja Vanakubja katastriüksuste täiendav kruntimine, maaüksuste sihtotstarvete täpsustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine (sh detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine) ning parima tasakaalustatud ruumilahenduse leidmine spordiväljakute ja majutushoonete rajamiseks. 

Planeeritav ala asub Pihali külas 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ääres. Planeeritav ala koosneb Sõeru ja Vanakubja kinnistutest. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,2 ha. 

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa ning kaubandus- , teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Algatamise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

 

Kohila Vallavalitsuse 21. september 2018. a korraldusega nr 240 algatati detailplaneering ning anti lähteseisukohad Kohila valla Pukamäe küla Kasteheina katastriüksusel

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasteheina katastriüksuse (katastritunnus 31701:004:0472; sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, ruumikuju pindala 1,8 ha) elamumaa kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine.

Planeeritav ala asub Pukamäe külas 20107 Lohu-Kohila tee ja Keila jõe vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Kasteheina kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal (planeeritav), mille maakasutuse juhtotstarve on ühepere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatamise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

Lisa 3 KSH eelhinnang

 

Kohila Vallavolikogu 26. juuni 2018. a otsusega nr 24 algatati detailplaneering ning anti lähteseisukohad Kohila valla Pihali küla Pääsusilma katastriüksusel (katastritunnus 31701:006:0107).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pääsusilma (katastritunnus 31701:006:0107, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16073 m3) katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Pihali küla keskusest ligikaudu 800 m kaugusel idas, 20103 Pihali-Adila-Rabivere riigimaantee vahetusläheduses (u 300 m kaugusel). Planeeritava ala suurus on 16073 m2 (lisa 2).

Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa (hajaasustuse ala, kus võivad paikneda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned). Vastavalt üldplaneeringule ja planeerimisseadusele on hajaasustusega alal lubatud ilma detailplaneeringut koostamata ehitada üksikelamu koos juurdekuuluvate abihoonetega. Ehitusõiguse saamiseks hajaasustusega alal peab moodustatava uue katastriüksuse suurus olema vähemalt 2 ha.

Antud detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet ja hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet. Vastavalt üldplaneeringule on määratud uuselamumaa kruntide minimaalsuurused, et välistada hajaasustusse liigtihedate elamualade ning maapinna ülekoormatus ja linnalike uuselamurajoonide teket. Detailplaneeringuga kavandatava elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse asukohta ja pindala arvestades ei teki antud piirkonnas liigtihedaid elamualasid, sest lähimad elamud jäävad 500 m kaugusele. 

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatamise otsus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

Lisa 3 KSH eelhinnang

 

Kohila Vallavalitsuse 26. august 2017 korraldusega nr 242 algatati Kooli tn 5a kinnistu (katastritunnus 31801:011:0004) ja lähiala(Side tänav, katastritunnus 31801:011:0018; Garaaži alajaam, katastritunnus 31801:011:0110; Kapa männik, katastritunnus 31801:013:0006; Kooli tn 5, katastritunnus 31801:011:0030) detailplaneeringu koostamine Kohila alevis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tootmismaa katastriüksuse muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks üldplaneeringus ette nähtud korterelamuehituse alale. Krundi asukohast lähtuvalt määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2017-003 17.

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS