Arengukavad

Kohila valla arengukava 2015 – 2020 läbis esimese lugemise 27. juuni 2017. aasta vallavolikogus.

Vastavalt  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 ( 6 )   avalikustame tehtud muudatused. Muudatused tekstis nähtavad rohelise värviga.

Ettepanekuid ootame kuni 11. augustini 2017 aadressil: vallavalitsus@kohila.ee

Materjalid leiad valla kodulehel DOKUMENDIREGISTER   VOLIKOGU EELNÕUD

http://avalik.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?type=12&id=163105

 

 

Kohila Vallavolikogu 27. septembri 2016 a. määrusega nr. 17 kinnitati:

Kohila valla arengukava 2015 – 2020

Arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025"

Arengukava Lisad 1-5 (sh. investeeringute kava)   

Eelarvestrateegia 2017-2020

Lisa 7 Valdkondlikud tegevuskavad:
Juhtimine ja arengu rahastamine 
Ettevõtluskeskkond ja tööjõud
Elukeskkond 
Haridus ja noorsootöö 
Kultuur 
Sport 
Sotsiaalne heaolu

Kohila esmatasandi tervisekeskuse arengukava

Kohila liikuvusuuring (Hendrikson&KO)

Kohila Ruumikava (Linnalabor)

Kohila Vallavalitsus ja Tervisenõukogu viisid 2015. aasta aprillis-mais läbi vallaelanike küsitluse, et teada saada:
•       Kuidas vallas loodud sportimis- ja liikumisvõimalusi tegelikult kasutatakse ning    
       üritustel osaletakse?

•       Kuidas võimalusi rikastada ja liikumist mugavamaks muuta?

Analüüsi koondi vastuses küsimustele 1-13, mis puudutavad tervist ja rahvaspordiüritustel osalemist leiad siit 

Analüüsi koondi vastus küsimusele 14, mis puudutab ettepanekuid liikumisvõimaluste parendamiseks, leiad siit 

Täname kõiki vastajaid!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskmaa puhkemajanduse ja turismi strateegia 2015 ja tegevuskava 2010

Kohila valla hariduse arengukava 2011-2018

Hariduse arengukava lisa

Soojamajanduse arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. Lisa

Jäätmekava

------------------------------------------------------------------------------------------------------