Arengukavad

Kohila Vallavolikogu 26. septembri 2017 a. määrusega nr. 8 kinnitati:

Kohila valla arengukava 2015 – 2020

Arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025"

Arengukava Lisad 1-5 (sh. investeeringute kava)   

Eelarvestrateegia 2017-2020

Lisa 7 Valdkondlikud tegevuskavad:
Juhtimine ja arengu rahastamine 
Ettevõtluskeskkond ja tööjõud
Elukeskkond 
Haridus ja noorsootöö 
Kultuur
Sport 
Sotsiaalne heaolu

Kohila esmatasandi tervisekeskuse arengukava

Kohila liikuvusuuring (Hendrikson&KO)

Kohila Ruumikava (Linnalabor)

Kohila Vallavalitsus ja Tervisenõukogu viisid 2015. aasta aprillis-mais läbi vallaelanike küsitluse, et teada saada:

  • Kuidas vallas loodud sportimis- ja liikumisvõimalusi tegelikult kasutatakse ning       üritustel osaletakse?
  • Kuidas võimalusi rikastada ja liikumist mugavamaks muuta?

Analüüsi koondi vastuses küsimustele 1-13, mis puudutavad tervist ja rahvaspordiüritustel osalemist leiad siit 

Analüüsi koondi vastus küsimusele 14, mis puudutab ettepanekuid liikumisvõimaluste parendamiseks, leiad siit 

Täname kõiki vastajaid!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskmaa puhkemajanduse ja turismi strateegia 2015 ja tegevuskava 2010

Kohila valla hariduse arengukava 2011-2018

Hariduse arengukava lisa

Soojamajanduse arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
Lisa: Aespa ja Vilivere ÜVK rajamise piirkonnad

Jäätmekava

------------------------------------------------------------------------------------------------------