Arengukavad

Kohila valla arengukava, arengustrateegia ja eelarvestrateegia eelnõudega saab tutvuda ja ettepanekuid teha kuni 12. septembrini 2018.

Ettepanekud saab saata e-posti teel vallavalitsus@kohila.ee, pannes kirja muudatusettepaneku asukoha vastavas dokumendis, sisu ja põhjenduse ning ettepaneku tegija nime.

Arengustrateegia

Eelnõu (fail)

Eelnõu seletuskiri (fail)

Arengustrateegia (fail)

Arengukava

Eelnõu (fail)

Eelnõu seletuskiri (fail)

Arengukava (fail)

Lisa 1. Valdkondlikud tegevuskavad:

1.1.       Juhtimine ja arengu rahastamine (fail)

1.2.       Ettevõtluskeskkond ja tööjõud (fail)

1.3.       Elukeskkond (fail)

1.4.       Haridus ja noorsootöö (fail)

1.5.       Kultuur (fail)

1.6.       Sport (fail)

1.7.       Sotsiaalne heaolu (fail)

Lisa 2. Valdkondlikud SWOT-analüüsid (fail)

Eelarvestrateegia

Eelnõu ja seletuskiri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohila Vallavolikogu 26. septembri 2017 a. määrusega nr. 8 kinnitati:

Kohila valla arengukava 2015 – 2020

Arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025"

Arengukava Lisad 1-5 (sh. investeeringute kava)   

Eelarvestrateegia 2017-2020

Lisa 7 Valdkondlikud tegevuskavad:
Juhtimine ja arengu rahastamine 
Ettevõtluskeskkond ja tööjõud
Elukeskkond 
Haridus ja noorsootöö 
Kultuur
Sport 
Sotsiaalne heaolu

Kohila esmatasandi tervisekeskuse arengukava

Kohila liikuvusuuring (Hendrikson&KO)

Kohila Ruumikava (Linnalabor)

Kohila Vallavalitsus ja Tervisenõukogu viisid 2015. aasta aprillis-mais läbi vallaelanike küsitluse, et teada saada:

  • Kuidas vallas loodud sportimis- ja liikumisvõimalusi tegelikult kasutatakse ning       üritustel osaletakse?

  • Kuidas võimalusi rikastada ja liikumist mugavamaks muuta?

Analüüsi koondi vastuses küsimustele 1-13, mis puudutavad tervist ja rahvaspordiüritustel osalemist leiad siit 

Analüüsi koondi vastus küsimusele 14, mis puudutab ettepanekuid liikumisvõimaluste parendamiseks, leiad siit 

Täname kõiki vastajaid!

 

Kokkuvõte elanike küsitlusest kultuuri ja vaba aja osas 2017. aastal

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskmaa puhkemajanduse ja turismi strateegia 2015 ja tegevuskava 2010

Kohila valla hariduse arengukava 2011-2018

Hariduse arengukava lisa

Soojamajanduse arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
Lisa: Aespa ja Vilivere ÜVK rajamise piirkonnad

Jäätmekava

------------------------------------------------------------------------------------------------------