Blanketid

Sotsiaalhoolekanne
Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks
Avaldus saunapileti soodustuseks
Avaldus hooldekodukoha saamiseks
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

Lastega seotud dokumendid

Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks
Avaldus 1. klassi astuja toetuse saamiseks
Avaldus õpilase sõidukulude kompenseerimiseks
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks (esmakordne)
Lasteaiakoha taotlemise avaldus
Avaldus lasteaia toidutasu ja kohatasu soodustuse kohta

Ehitustegevus

Detailplaneeringu algatamine
Avaldus reklaami paigaldamiseks
Reklaamimaksu deklaratsioon
Avaldus teede ja tänavate sulgemiseks ja maksuotsus
Avaldus kaevetööde teostamiseks
Taotlus puurkaevu/puuraugu rajamiseks
Ehitisregistri taotluste vormid 

Jäätmemajandus

Korraldatud jäätmeveost erandkorrast vabastamise taotlus
Kinnituskiri jäätmeveo vabastuse pikendamise kohta (UUS!)
Taotlus korraldatud jäätmeveo konteinerite ühiskasutuseks

Keskkonnaalased toimingud
Puude raieloa taotlus
Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta (jäätmeveoga seoses)
Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

Taotlus puurkaevu rajamiseks

Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

Maatoimingud
Avaldus katastriüksuse jagamiseks 
Avaldus sihtotstarbe muutmiseks 

Avaldus õueala moodustamiseks

Avaldus katastriüksuse jagamiseks ja sihtotstarbe määramiseks kehtestatud detailplaneeringu alusel

 

Eelarve
Eelarve kord
Muudatusettepanek valla eelarve projektile
Taotlus valla eelarvesse
 

Kultuur, sport, noorsootöö (UUS!)

Projektitoetuse taotlusvorm
Spordiklubi treeningtegevuse toetuse taotlusvorm
Seltsitegevuse toetuse taotlusvorm
Lisa1 eelarve vorm (elektrooniliseks täitmiseks)
Lisa1 eelarve vorm (paberil täitmiseks)
Lisa 2 eelarve vorm (huvihariduse kaardistamine)
Kuluaruande vorm

Kohalikud teed

Avaldus eratee talihoolde tegemiseks
Eratee avaliku kasutamise leping

Ürituste korraldamine
Avaliku ürituse loa taotlus