Detailplaneeringud

 

Kohila vallavalitsus algatas alljärgneva detailplaneeringu:

Kohila Vallavalitsuse 19. mai 2017 korraldusega nr 110 algatati Otsa-Ojanurme (katastritunnus 31701:001:0510, sihtotstarve 100 % maatulundusmaa, pindala 23658 m2 ) kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on seitsme uue elamumaa moodustamine maatulundusmaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine seitsme üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 007 16.


Kohila vallavalitsus võttis vastu alljärgneva detailplaneeringu:

 

Kohila vallavalitsus kehtestas alljärgnevad detailplaneeringud:

Kohila Vallavalitsus kehtestas 05. 09. 2016 otsusega nr 239 Kohila Gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneeringu. Planeeringuga määratakse gümnaasiumi juurdeehituseks ehitusõigus ja maakasutuse, liikluskorralduse ja tehnilise taristu rajamispõhimõtted üldplaneeringuga ette nähtud ühiskondlike hoonete- ja transpordimaal. Detailsemalt planeeringute kataloog DP 001 14.

 

Kohila Vallavalitsus kehtestas 25. oktoober 2016 korraldusega nr 54 Kohila vallale taotlevate munitsipaalmaade detailplaneeringu. Planeeritav ala koosneb 24 lahustükist, mille pind on kokku 77 ha. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine reformimata maade arvel ja sihtotstarvete määramine. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute kataloogis DP 005 Munitsipaalmaad.


Kohila Vallavalitsus kehtestas 21. 10. 2016 korraldusega nr 302 Raadiku tn 3c kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kahe uue elamumaa moodustamine tootmismaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse alal. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute kataloogis DP 005 15 Kohila RAADIKU 3c.


Detailplaneeringute info: detailplaneeringute kataloogist. Kataloogi on koondatud detailplaneeringuid puudutavad korraldused, protokollid, kaardimaterjal jm alates aastast 2000. Lisainfo detailplaneeringute kohta: arhitekt Rein Ailt, tel. 48 94785, e-post: rein.ailt(at)kohila.ee