Detailplaneeringud

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu:

Kohila Vallavalitsus teatab Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamisest. Detailplaneeringu koostamine on algatatud Kohila Vallavalitsuse 30. mai 2016 korraldusega nr 165. Planeeringu eesmärgiks on korterelamute maa, sotsiaalmaa ja transpordimaade katastriüksuste moodustamine üldkasutatava maa, elamumaa ja transpordimaa arvelt. Planeeringuala suurus on 3,83 ha.

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 07. mail 2018 algusega kell 18.00 Kohila vallamaja istungite saalis, Vabaduse tn 1. Arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada ka kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 25.04.2018 kuni 07.05.2018.

Planeeringu põhijoonis

Kohila vallavalitsus algatas alljärgnevad detailplaneeringud:

Kohila Vallavalitsuse 26. august 2017 korraldusega nr 242 algatati Kooli tn 5a kinnistu (katastritunnus 31801:011:0004) ja lähiala (Side tänav, katastritunnus 31801:011:0018; Garaaži alajaam, katastritunnus 31801:011:0110; Kapa männik, katastritunnus 31801:013:0006; Kooli tn 5, katastritunnus 31801:011:0030) detailplaneeringu koostamine Kohila alevis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tootmismaa katastriüksuse muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks üldplaneeringus ette nähtud korterelamuehituse alale. Krundi asukohast lähtuvalt määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2017-003 17.


Kohila vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule alljärgneva detailplaneeringu:

Kohila Vallavolikogu 24. aprill 2018 otsusega nr 24 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Ligikaudu 16 ha suurune planeeringuala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Detailplaneeringu eesmärk on uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 17.05-13.06.2018. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel http://kohila.kovtp.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 13.06.2018 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870)

Seletuskiri

Tugiplaan

Põhijoonis

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

 

Kohila vallavalitsus kehtestas alljärgneva detailplaneeringu:

Kohila Vallavolikogu 27. veebruar 2018 otsusega nr 4 kehtestati Ülejõe piirkonna osa maa-ala detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette spordihoone ja kompleksi maa katastriüksuse moodustamine 6661 m² suurusele reformimata maale. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2016 004 16 Ülejõe kvartali osa. 

 

Detailplaneeringute info: detailplaneeringute kataloogist. Kataloogi on koondatud detailplaneeringuid puudutavad korraldused, protokollid, kaardimaterjal jm alates aastast 2000. Lisainfo detailplaneeringute kohta: vallaarhitekt Sille Rõõmus, tel. 48 94870, e-post: sille.roomus(at)kohila.ee