Arengukavad

Kohila valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalik väljapanek

Kohila vallavalitsus teatab, et Kohila valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõudega saab tutvuda ja ettepanekuid teha kuni 10. septembrini 2019 Kohila valla kodulehel http://kohila.kovtp.ee/arengukavad. Arengukava materjalides oodatakse ettepanekuid oodatakse peamiselt tegevuskavade osas. Ettepanekud saab saata e-posti teel vallavalitsus@kohila.ee, pannes kirja muudatusettepaneku asukoha vastavas dokumendis, sisu ja põhjenduse ning ettepaneku tegija nime.

Kohila valla arengukava 2018-2025
Lisa 1.1 Juhtimine ja arengu rahastamine tegevuskava 2019-2013
Lisa 1.2 Ettevõtluskeskkond ja tööjõud tegevuskava 2019-2023
Lisa 1.3 Elukeskkonna tegevuskava 2019-2023
Lisa 1.4 Hariduse ja noorsoo tegevuskava 2019-2023
Lisa 1.5 Kultuuri tegevuskava 2019-2023
Lisa 1.6 Spordi tegevuskava 2019-2023
Lisa 1.7 Sotsiaalne heaolu tegevuskava 2019-2023
Kohila valla arengukava määruse eelnõu

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023
Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023_määruse eelnõu

______________________________________________________________________

Kehtivad arengudokumendid:

Kohila valla arengukava 2018 – 2025 

Lisa 1. Valdkondlikud tegevuskavad:
1.1.       Juhtimine ja arengu rahastamine 
1.2.       Ettevõtluskeskkond ja tööjõud 
1.3.       Elukeskkond 
1.4.       Haridus ja noorsootöö
1.5.       Kultuur 
1.6.       Sport 
1.7.       Sotsiaalne heaolu 
Lisa 2. Valdkondlikud SWOT-analüüsid 
Arengukava määrus 

Arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025"

Arengustrateegia määrus

_______________________________________________________

Raplamaa arengustrateegia 2035+

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 

__________________________________________________

 

Kohila esmatasandi tervisekeskuse arengukava

Kohila liikuvusuuring (Hendrikson&KO)

Kohila Ruumikava (Linnalabor)

Kohila Vallavalitsus ja Tervisenõukogu viisid 2015. aasta aprillis-mais läbi vallaelanike küsitluse, et teada saada:

  • Kuidas vallas loodud sportimis- ja liikumisvõimalusi tegelikult kasutatakse ning       üritustel osaletakse?

  • Kuidas võimalusi rikastada ja liikumist mugavamaks muuta?

Analüüsi koondi vastuses küsimustele 1-13, mis puudutavad tervist ja rahvaspordiüritustel osalemist leiad siit 

Analüüsi koondi vastus küsimusele 14, mis puudutab ettepanekuid liikumisvõimaluste parendamiseks, leiad siit 

Täname kõiki vastajaid!

Kokkuvõte elanike küsitlusest kultuuri ja vaba aja osas 2017. aastal

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskmaa puhkemajanduse ja turismi strateegia 2015 ja tegevuskava 2010

Kohila valla hariduse arengukava 2011-2018

Hariduse arengukava lisa

Soojamajanduse arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
Lisa: Aespa ja Vilivere ÜVK rajamise piirkonnad

Jäätmekava

------------------------------------------------------------------------------------------------------