Blanketid

Sotsiaalhoolekanne
Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks
Avaldus saunapileti soodustuseks
Avaldus hooldekodukoha saamiseks
Avaldus matusetoetuse saamiseks

Lastega seotud dokumendid

Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks (igakuine) 
Avaldus 1. klassi astuja toetuse saamiseks
Avaldus õpilase sõidukulude kompenseerimiseks
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks (esmakordne)
Lasteaiakoha taotlemise avaldus
Avaldus lasteaia toidutasu ja kohatasu soodustuse kohta

Ehitustegevus

Detailplaneeringu algatamine
Avaldus reklaami paigaldamiseks
Reklaamimaksu deklaratsioon
Avaldus teede ja tänavate sulgemiseks ja maksuotsus
Avaldus kaevetööde teostamiseks
Ehitisregistri taotluste vormid 

Jäätmemajandus

Korraldatud jäätmeveost erandkorrast vabastamise taotlus
Kinnituskiri jäätmeveo vabastuse pikendamise kohta (UUS!)
Taotlus korraldatud jäätmeveo konteinerite ühiskasutuseks

Keskkonnaalased toimingud
Puude raieloa taotlus
Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta (jäätmeveoga seoses)
Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

Maatoimingud
Avaldus katastriüksuse jagamiseks 
Avaldus sihtotstarbe muutmiseks

Avaldus katastriüksuse jagamiseks ja sihtotstarbe määramiseks kehtestatud detailplaneeringu alusel

Avaldus katastriüksuste piiride muutmiseks, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramiseks

 

Eelarve
Eelarve kord
Muudatusettepanek valla eelarve projektile
Taotlus valla eelarvesse
 

Kultuur, sport, noorsootöö, seltsitegevus, külade üritused

Projektitoetuse taotlusvorm
Spordiklubi treeningtegevuse toetuse taotlusvorm
Seltsitegevuse toetuse taotlusvorm
Lisa1 eelarve vorm (elektrooniliseks täitmiseks)
Lisa1 eelarve vorm (paberil täitmiseks)
Lisa 2 eelarve vorm (huvihariduse kaardistamine)
Kuluaruande vorm

Kohalikud teed

Avaldus eratee talihoolde tegemiseks
Avaliku ürituse loa taotlus