Tööpakkumised

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse

JURISTI

Ametikoha põhiülesanded:

 • Omavalitsuse õigusaktide eelnõude ning lepingute jt dokumentide projektide koostamine kooskõlas seaduse ja valla huvidega.
 • Sissetulevate dokumentide ja nende projektide seadusele ja valla huvidele vastavuse tagamine.
 • Vallavalitsuse ning hallatavate asutuste teenistujate ja volikogu liikmete õigusalane nõustamine.
 • Notariaalset tõestamist vajavate tehingute ettevalmistamine ja valla esindamine nende tegemisel.
 • Vallavara arvestuse pidamine ja valitsemise korraldamine.
 • Valla kasuks piiratud asjaõiguste ja sundvalduse seadmine ning sundvõõrandamise läbiviimine.
 • Vara hõivamise ja munitsipaliseerimise korraldamine.
 • Pärimistoimingute tegemine.
 • Vallavara kindlustamine ja kahjujuhtumite menetlemine.
 • Hangete ning enampakkumiste läbiviimine.
 • Omavalitsuse töö avalikustamise korraldamine, teabenõuetele ja selgitustaotlustele vastamine.
 • Müügipiletite ja avaliku ürituse lubade menetlemine ja väljastamine.
 • Valla esindamine ühistute koosolekutel.
 • Vajadusel majanduslike huvide deklaratsioonide registri haldamine.
 • Rahvastikuregistri toimingute ja kannete tegemine.
 • Vajadusel teiste vallavalitsuse kantselei teenistujate asendamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele
 • hea arvuti kasutamise oskus (MS Office, Outlook, dokumendihaldustarkvara jt)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel)
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemus ja B-kategooria juhilubade olemasolu

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja võimalust eneseteostuseks
 • head töökeskkonda
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

CV ja lühike motivatsioonikiri koos palgasoovi ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 23. septembriks 2019 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: Anu Suviste, tel 4894767, 59819557, e-post anu.suviste@kohila.ee.

 

____________________________________________________

Kohila Vallavalitsus võtab tööle

KESKKONNAHARIDUSE KESKUSE JUHATAJA

Töökoha põhiülesanded:

 •  Keskkonnahariduse Keskuse töö planeerimine, ekspositsiooni ja õppeprogrammide koostamine, kodulehe haldamine, koolitajate kaasamine;
 •  keskkonnahariduse alaste projektide ja huviringide algatamine ja elluviimine;
 •  vabahariduslike koolituste planeerimine, ette valmistamine ja läbiviimine täiskasvanutele;
 • vastutamine Keskkonnahariduse Keskuse administratiivse ja majandusliku tegevuse eest;
 • osalemine Kohila valla hariduspoliitika väljatöötamisel, valla arengukava ja hariduse arengukava tegevuskava väljatöötamisel.

Nõudmised kandidaadile:

 • Kõrgharidus, soovitatavalt loodusteadustes, metsanduses või keskkonnakorralduses (võib olla omandamisel)
 • projektikirjutamise- ja juhtimise kogemus;
 • oskus töötada iseseisvalt;
 • korrektne suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • orienteerumine tööks vajalikes riigi ja Kohila valla õigusaktides;
 • orienteerumine asjaajamise alustes;
 • hea arvuti kasutamise oskus (MS Office, Outlook, dokumendihaldustarkvara jt);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb: valdkonna väga hea tundmine, B-kategooria juhtimisõigust, eelnev kogemus loodusretke juhina.

Töö eeldab: koostöövalmidust, algatusvõimet, loovust ja täpsust

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja võimalust eneseteostuseks,
 • head töökeskkonda ja täiendkoolitust,
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

CV ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 7. augustiks 2019 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

 

Lisainfo: Marion Peever, tel 4894790, 53076359, e-post marion.peever@kohila.ee.

______________________________________________________________________________________

Kohila Vineer pakub tööd pinginaabrile: vaata kuulutust SIIN

_________________________________________________________________

KP Factory OÜ võtab tööle:
KORISTAJA

Tööülesanded:
Tootmis - ja kontoriruumide koristamine

Nõudmised kandidaadile:
Ausus, hoolikus, täpsus
Hea pingetaluvus
Kohusetundlikkus
Hea tervis ja füüsiline vorm

Omalt poolt pakume:
Stabiilset tööd ja sissetulekut edukas ettevõttes
Kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
Sõbralikku ja toetavat meeskonda
Väljaõpet kohapeal

Töökoht asub Kohilas.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Sooviavaldus ja elulookirjeldus koos palgasooviga
saata aadressil sales@kpf.ee või tuua
Tööstuse 19a Kohila, 79806 Raplamaa

Võtame ühendust ainult väljavalitud kandidaatidega
Lisainfo +372 489 0010

______________________________________________________

Kohila lasteaed Sipsik pakub tööd:

kui sa tunned endas valmisolekut panustada ühe omanäolise
ja innovaatilise lasteaia tegemistesse ja olla kaaslaseks
võimalusterohkel teekonnal, siis tule kandideeri

õpetaja assistendiks
Pakume võimalust panna laste silmad särama ja tunda end
väärtusliku osana meie lasteaiaperes.
tööle asumise aeg 13. august 2019

Oma sooviavaldus ja CV saada 31.juuliks 2019
aadressile
kaia.rungi@kohila.edu.ee
infot saab tel.555 60093;
www.kohilasipsik.ee

_______________________________________________________________________________________________

RAPLA VALLAVALITSUS

kuulutab välja avaliku konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI

(lapsehoolduspuhkuse asendaja)

ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Lastekaitsespetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas lastekaitsetöö korraldamine, laste ja lastega perede sotsiaalsete probleemide lahendamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
 • kõrgharidust ning erialast ettevalmistust (vastavalt lastekaitseseaduses § 19 või § 41 sätestatud nõuetele);
 • head eesti keele oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
 • andmekaitsenõuete tundmist;
 • oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
 • head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
 • valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR);
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • kaasaegseid töövahendeid;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid, märksõnaga „Lastekaitsespetsialist", palun esitada 3. juuli 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee

Lisainfo: Maiu Kalmus, telefon 53426030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.

_______________________________________________________________________________

KOHILA LASTEAED MÄNNI  kuulutab välja konkursi  õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks alates 1.septembrist 2019.

Nõudmised kandidaadile:

-          vastavus lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele

-          hea suhtlemisoskus ja meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime

-          juhtimiskogemus

-          korrektne suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus

-          loominguline ja avatud mõtteviis

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

-          kirjalik avaldus

-          CV

-          kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

-          motivatsioonikiri

-          konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 28. juuniks 2019 aadressile: Kohila Lasteaed Männi, Tööstuse 3, 79804, Kohila või e-posti aadressile direktor.manni@kohila.edu.ee

Lisainformatsioon: direktor Ragne Pesur, tel. 55560048    

_______________________________________________________________

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse

TEEDESPETSIALISTI

Ametikoha põhiülesanded on:

•   teede, tänavavalgustuse ja infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;

•   valla teede suvi- ja talihooldetööde korraldamine ja järelevalve ning paikvaatluste ja välitööde teostamine;

•   tee ehitusega ja teehoiuga seotud riigihangete ja vähempakkumiste korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;

•   valla optimaalse liikluskorralduse, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse korraldamine;

•   teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine;

•   valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine;

•   riiklikule teeregistrile andmete esitamise kohustuste täitmine;

•   ehitusnõuniku asendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • hea arvuti kasutamise oskus valdkonnas vajalike arvutiprogrammide valdamisega;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Kasuks tuleb:

•   soovitavalt valdkonda toetav kõrgharidus;

 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus;
 • kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene ja inglise keel)
 • eelnev valdkondlik töökogemus.

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatus- ja organiseerimisvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Avaldus ja CV koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 25. juuniks 2019 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: vallavanem Uku Torjus, tel 5556 0088, e-post uku.torjus@kohila.ee.

_________________________________________________________________________________

OÜ Linnupojad pakub tööd tugiisikule.

Töö algus: september 2019. Töö sisuks on koolilapse toetamine õppetegevuses. Tugiisiku töö nõuab suurt kannatlikkust, hoolivust, täpsust ja soovi last aidata. Tugiisikul peab olema valmisolek läbida koolitusi ja harida ennast ise vajalikul määral (lugeda erinevat teemakohast kirjandust). Täpsem info telefonil 5251300. Tööle kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus sutlemalinnupojad@gmail.com.

 

________________________________________________________

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse

ABIVALLAVANEMA

Ametikoha põhiülesandeks on valla ehitus- ja majandusvaldkonna juhtimine, sh

 • valla eelarve planeerimine oma valdkonnas;
 • valla eelarve sihipärase kasutamise kontrollimine oma valdkonnas;
 • planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse koordineerimine;
 • keskkonna- ja maakorralduse alase tegevuse koordineerimine;
 • kommunaalmajanduse ja taristu ehituse, remondi ning hoolduse korraldamine;
 • turvalisuse tagamisega seotud tegevuste korraldamine;
 • IT alase tegevuse korraldamine vallavalitsuses ning koordineerimine allasutustes.

Nõuded kandidaadile:

 • valdkonda toetav kõrgharidus;
 • varasem juhtimiskogemus;
 • vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • hea arvuti kasutamise oskus valdkonnas vajalike arvutiprogrammide valdamisega;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene ja inglise keel)

Kasuks tuleb:

 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus;
 • eelnev töökogemus kohaliku omavalitsuse või riigiasutuses.

Töö eeldab: head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatus- ja organiseerimisvõimet, pingetaluvust

Omalt poolt pakume:

 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Avaldus ja CV koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 20. juuniks 2019 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: vallavanem Uku Torjus, tel 5556 0088, e-post uku.torjus@kohila.ee.

________________________________________________________________________________

Kohila Vallavalitsus

Tööd saab: majahoidja koormusega 0,8 

Hageri asutustes (rahvamaja,  kool ja muuseum)

Töötasu: 532 eurot 

Tööülesanded:

Hageri asutuste (rahvamaja ja  kool) territooriumite korrashoid.

1.Haljastustööd - muru niitmine, trimmerdamine, prahi koristamine, lehtede riisumine.

2.Kõnniteede korrashoid - teede pühkimine, umbrohutõrje.

3.Asutuste sissekäikude, treppide ja ala korrashoid

  - pühkimine, prahi koristus, prügikastide tühjendamine, talvel lume koristus ja liivatamine ( kooli peasissekäik peaks olema koristatud kella 7.30-ks ).

4.Kaugushüppekasti ja võimlemislinnaku korrashoid.

5.Lippude heiskamine ja langetamine - koolipäevadel ja riiklikel pühadel.

6. Küttesüsteemi hooldus:

- süsteemi graanulitega varustamine

- tuhakasti regulaarne kontrollimine ja tühjendamine

- graanulite arvestuse pidamine, õigeaegne juurde tellimine

- graanulite vastu võtmine;

- vajadusel vana küttesüsteemi käivitamine­.

7.Pisiremondi tööd,  mööbli ümberpaigutamine (vajadusel)

8. muud ülesanded, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • eesti keele oskus 

Töö eeldab:

 • head suhtlemisoskust
 • meistrimehe oskusi
 • koostöövalmidust
 • algatusvõimet
 • loovust
 • pingetaluvust

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd
 • head töökeskkonda
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

 

Avaldus ja CV  palume saata 17. maiks e-postiga aadressil: maria.saarna@kohila.edu.ee või saata kirjaga aadressil Hageri tee 18, Kohila 79801, Raplamaa.

Tööle asumise aeg 21. mai 2019

Lisainfo: Hageri rahvamaja juhataja Maria Saarna, e-post maria.saarna@kohila.edu.ee, tel. 4836111 või 53584881

Tööaeg  Osaline tööaeg

Asukoht  Raplamaa, Hageri

 

___________________________________________________________________________________

KOHILA VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi Kohila Gümnaasiumi direktori vabanevale ametikohale.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 •  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, õpi- ja otsustusvõime, pingetaluvus

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;
 • kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon kooli juhtimisest ja arengust;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 09. juuniks 2019 aadressile: Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804 või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee

Lisainformatsioon: haridusnõunik Meeri Ehandi, tel. 5622 4000 või meeri.ehandi@kohila.ee.

 

____________

Armas ja kodune Kohila Gümnaasium kuulutab välja konkursi õppealajuhataja ametikohale (koormus 1,0).

Seoses ainetundide mahu suurenemisega ootab Kohila Gümnaasium oma tegusasse kollektiivi tööle:

 1. eripedagoogi (koormus 1,0),
 2. inglise keele õpetajat (koormus 1,0),
 3. vene keele õpetajat (koormus 1,0).

Tööle asumise aeg kõigile ametikohtadele on 26. august 2019.

Kohe valmiva kooli juurdeehitusega seoses saame pakkuda kaasaegset õpikeskkonda. Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15. maiks 2019 a. (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil neeme@kohila.edu.ee

 

______________________________________________________________________________

Autolukksepp / Automehaanik

Tööülesanded

Autode remont ja hooldus

Nõuded kandidaadile

Otsime kogenud ja vastutustundlikku töötajat, kellel pole halbu harjumusi.

Eesti ja vene keele valdamist suhtlustasemel.

Omalt poolt pakume

Sõbralik kollektiiv, kaasaaegsed tööriistad, korralikud töötingimused, hea palk.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht  -  Raplamaa, Kohila vald, Hageri küla

Vabade töökohtade arv   -  1

Töötasu   -  kokkuleppel

Tööaeg    -    Täistööaeg

Tööle asumise aeg    -   Niipea kui võimalik

Tel. 5150153, neolundinfo@hot.ee

___________________________________________________________________

 

Armas ja kodune  Kohila Gümnaasium ootab oma tegusasse kollektiivi tööle eripedagoogi (koormus 1,0).

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad eripedagoogikas või eripedagoogi kutse ning alusteadmised logopeediast. Eripedagoogilt ootame tuge õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, õppekavade ja õppematerjalide kohandamisel vastavalt õpilase võimetele, meeskonnatööd ning initsiatiivi õpetajate nõustamisel ja toetamisel töös erivajadustega õpilastega.

Kohe valmiva kooli juurdeehitusega seoses saame pakkuda kaasaegset õpikeskkonda. Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad.

Kohila Gümnaasium asub Tallinnast ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel ning omab head bussi- ja rongiühendust Tallinna ja Rapla suunal.

Tööle asumine hiljemalt 1. septembrist 2019. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. aprilliks 2019 a.  aadressile: Kooli 1, Kohila 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil neeme.lumi@kohila.edu.ee

 

_________________________________________________________

Kohila Vallavalitsus võtab tööle

TUGIISIKU LASTEAIAEALISELE LAPSELE

Töökoht: Kohila Männi lasteaed

Töö sisu:

 • erivajadusega lapse individuaalne juhendamine, abistamine ja tema toimetuleku toetamine.
 • lapse aitamine ja julgustamine õppetöös
 • lapse toetamine rühmakeskkonnas ja eakaaslastega suhtlemisel
 • vajadusel ja kokkuleppel perega osaliselt tugiisikuteenuse osutamine pere juures kodus (kodu asub Kohila alevis).

Ootused kandidaadile:

 • motivatsioon ja soov töötada lastega
 • huvi laste eripärade ja nendega töötamise vastu
 • rahulikkus ja järjekindlus
 • vastavus lastekaitseseaduse § 20 sätestatud nõuetele lapsega töötava isiku suhtes.
 • vajalik on vene keele oskus suhtlustasandil

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku tööaega
 • täiendkoolitusi
 • sõbralikke kolleege ning meeldivat töökeskkonda toredas lasteaias
 • töötamist töölepingu alusel kindla kuupalgaga

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Soovijatel saata CV meiliaadressile: triin.voodla@kohila.ee või saata aadressil: Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila hiljemalt 15.03.2019.a.

Lisainfo pakutava töö kohta: Ragne Pesur, Männi lasteaia direktor, e-post: ragne.pesur@kohila.edu.ee, tel 56 55 00 48

_________________________________________________________________________

Tööpakkumine õpetaja assistendile

Kohila Lasteaed Männi võtab tööle õpetaja assistendi koormusega 1,0.

Tööle asumine alates 1.03.2019

Avaldus ja  CV  palun saata hiljemalt 28.veebruariks  2019  e-posti aadressile direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressile Tööstuse 3, 79804 Kohila.   

Täiendav info  Ragne Pesur, tel 55 56 0048 

___________________________________________________________

Tööpakkumine eripedagoogile

Kohila Lasteaed Männi otsib oma meeskonda eripedagoogi koormusega 1,0.

Avaldus, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 15. märtsiks 2019 e-posti aadressile direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressile Tööstuse 3, 79804 Kohila.

Täiendav info  Ragne Pesur, tel 55 56 0048 

_____________________________

Kohila Gümnaasium võtab alates 02. jaanuarist 2019. a.  tööle:

Juhiabi (1,0 kohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 08. novembriks 2018  aadressile Kooli 1, Kohila 79805 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Juhiabi tööosad on:

 • dokumenteerimine;
 • dokumendihalduse korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale dokumendihaldussüsteemiga EKIS;
 • õpilaspiletite vormistamine;
 • erinevate andmebaaside või registrite kasutamine: Eesti hariduse Infosüsteem EHIS, E-kool, Statistikaameti andmebaas eSTAT, e-Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti töötamise register TÖR;
 • personalitöö tehniline korraldamine (palgaarvestuse alusdokumentide koostamine ja kontrollimine, lepingute vormistamine, puhkuste üle arvestuse pidamine  jms); 
 • igapäevane kommunikatsioonitöö.

Vajalikud pädevused:

 • omab vähemalt rakenduskõrgharidust juhiabi, asjaajamise, halduskorralduse erialal või muul juhiabi tööosadele vastaval erialal ning vähemalt kahe aastast erialast töökogemust administratiivtöös;
 • valdab eesti keelt kõrgtasemel;
 • kasutab inglise keelt vähemalt tasemel B2 ning vene keelt kõnekeele tasemel;
 • omab väga häid teadmisi ja oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas:
 1. arvuti kasutamine Windows keskkonnas ja failihaldus;
 2. tekstitöötlus (Microsoft Word, Google Docs);
 3. tabelitöötlus (Microsoft Excel, Google Sheets);
 4. esitluste loomine (Microsoft PowerPoint, Google Slides);
 5. erinevate andmebaaside ja registrite kasutamine, mis on vajalikud kooli igapäevatöös.
 • tunneb oma tööülesannetega seotud vajalikke õigusakte.

Vajalikud isikuomadused:

 1. eetilisus, korrektsus, tasakaalukus, empaatilisus;
 2. kohuse- ja vastutustunne;
 3. hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 4. analüüsivõime ning süsteemitunnetus;
 5. algatus- ja koostöövõime;
 6. pingetaluvus.
  Täiendav info e-posti aadressi: neeme.lumi@kohila.edu.ee kaudu.

___________________________________________________

OÜ Linnupojad pakub tööd tugiisikutele (4 kohta). Töö sisuks on koolilapse toetamine õppetegevuses. Võimalik töötada nii osa- kui täisajaga. Tugiisiku töö nõuab suurt kannatlikkust, hoolivust, täpsust ja soovi last aidata. Tugiisikul peab olema valmisolek läbida koolitusi ja harida ennast ise vajalikul määral (lugeda erinevat teemakohast kirjandust). Täpsem info telefonil 5251300. Tööle kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus sutlemalinnupojad@gmail.com.

_____________________________________________

Tööpakkumine õpetaja assistendile

Kohila Lasteaed Männi otsib oma meeskonda õpetaja assistenti koormusega 1,0.

Kui Sulle meeldib töötada lastega, Sul  on hea suhtlemisoskus, oled sõbralik, positiivse ellusuhtumisega ja hea kohanemisvõimega, siis oled oodatud meie meeskonda! Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega.

Kandideerimiseks palume esitada:  kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri  12.oktoobriks 2018  direktor.manni@kohila.edu.ee või aadressil Tööstuse 3, 79804 Kohila.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel. 

Lisainfo Ragne Pesur, tel 55 56 0048  või  direktor.manni@kohila.edu.ee

_____________________________________________

 

Kauplus Ehitus ja Aed pakub tööd klienditeenindajale ja raamatupidajale

Vaata lisainfot SIIN

________________________________________

Männi lasteaed otsib oma  toredasse meeskonda 2 tugi-isikut, kahele erivajadusega  lapsele.  Töö sisuks on lapse abistamine igapäevategevustes ja õppetegevuses ning hooldustoimingud.

Tugiisikult eeldame soovi teha pere ja lasteaiaga tihedat koostööd,  sõbralikkust, entusiastlikkust, loomingulisust, kohusetundlikkust.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Palun võtta ühendust:

56 55 00 48 Ragne Pesur, Männi lasteaia direktor

55 56 0091  Triin Voodla, Kohila valla lastekaitsespetsialist

_____________________________________________________________________

Kauplus Ehitus ja Aed Kohilas pakub tööd klienditeenindajale

Vaata lisainfot SIIN

______________________________________________________________________________________