« Tagasi

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavolikogu 26. märts 2019. a otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Kohila valla Urge küla Käänu III kinnistu detailplaneering.

Kohila Vallavolikogu 27. detsember 2006. a otsusega nr 113 on kehtestatud Urge külas Käänu III kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette 17 üksikelamu, kahe paariselamu ja ühe ridaelamukrundi ning piirkonda teenindavateks maade moodustamist hoonestamata maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alale. 

Mesika Kinnisvara OÜ (registrikood 11340259) juhatuse liige esitas 19. veebruaril 2019. a Kohila Vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Käänu III kinnistu detailplaneering Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas.

Eelnimetatud kinnistute osas soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Elluviimisest loobumise põhjuseks on avaliku raudtee taristu ja teenindamisrajatiste ehitamiseks vajaliku maa riigile võõrandamine riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43 kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" alusel.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Käänu III kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud ulatuses jätkuvalt tagatud.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 12, 26. märts 2019

Lisa 1_kehtetuks tunnistamise ala skeem