« Tagasi

Mõtle kaasa! Aita otsustada!

Ettepanekuid 2018. aasta kaasavasse eelarvesse ootame 2017. aasta 15. detsembrini.

 

Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot. Ideid võib esitada igaüks. Objektiks sobib

avalikult kasutatav rajatis, mille ehitamiseks tehtav investeering pakub avalikku hüve ja toimib avalikus kasutuses. Ettepaneku realiseerimisel ei tohi objekti kasutus tekitada järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

Vallavalitsus valib ettepanekute hulgast 6 sobivaimat ja esitab need rahvahääletusele, mille tulemuste põhjal tehakse lõplik valik.  

 

Rahvahääletus toimub 1.-14. jaanuarini.

 

Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila Vallavalitsuse kantseleis (Vabaduse 1, Kohila).

Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasava eelarve jaoks eraldatud summa piiresse. Ettepanekud, mis ei ole täies ulatuses rahastatavad, jäävad valikust välja, kui ei oma piisavat kaasrahastust.

 

Idee esitatakse järgmiste andmetega:

1.      Esitaja nimi, kontakttelefon, elukoht, e-posti aadress;

2.      Nimetus ja asukoht (sh investeeringu valdkond);

3.      Lühike sisukirjeldus (eesmärk ja olulisus vallale või asulale, missuguse vajaduse või probleemi lahendab ja missuguseid uusi võimalusi loob);

4.      Põhjendus, miks peaks idee ellu viimist rahastama valla eelarvest;

5.      Investeeringu valmimise aeg (kas valmib vahemikus eelarve vastuvõtmisest kuni 30. novembrini eelarveaastal);

6.      Sihtrühm (sh vanusegrupp ja kasusaajate hinnanguline hulk);

7.      Eelarve (investeeringu hinnanguline maksumus);

8.      Muu oluline info (sh negatiivsed tagajärjed, kui ideed ellu ei viida).

 

Ideed esitada Kohila Vallavalitsusse Vabaduse 1, Kohila või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee.  Lisainfo finantsnõunikult Piret Puunilt piret.puun@kohila.ee või tel 4894782