« Tagasi

Raieõiguse võõrandamine

Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras kuuskede raieõiguse Lepaluku kinnistul (31801:022:0031) Kohila alevis (raieala tähistatud lisatud kaardil) alghinnaga 2000 eurot. Raiekrundi lõunapiir on märgistatud lintidega, teised piirid moodustavad Lepaluku tänav ja hoonestus. Orienteeruv raiemaht (sh raiejäätmed) on 75 tm. Ostja peab ise veenduma raiemahu vastavuses tegelikkusele. 
Raiuda on lubatud kuuski ja võsa. Peale raietöid korrastada maa-ala (raie eesmärk on puhkemetsa hooldus). Raiutud kuuskede kändude kõrgus ei või jääda kõrgem kui 20 cm ja raiutud võsa kändude kõrgus ei või jääda kõrgem kui 10 cm. Likvideerida tuleb üle 10 cm sügavamad roopajäljed. Võsa ja raiejäätmed tuleb ära koristada. Kui töövõtja ei soovi raiejäätmeid endale, siis määrab tellija koha kuhu saab võsa ja raiejäätmed ladustada (kuni 3 km kaugusel raiekohast). 
Juhul, kui raie teostaja raiub tellijaga kooskõlastamata lisaks kuuskedele teist liiki puid, siis kohustub ta hüvitama tekkinud majandusliku ja keskkonna kahju. Juhul kui ta jätab korrastamata raiekoha (kändude kõrgus, raiejäätmete ja võsa äravedu ja pinnase tasandamine), on tellijal õigus see töö ise ära teha ja nõuda tehtud tööde maksumus raie teostajalt sisse.
Raieõiguse tasu tuleb müüjale tasuda hiljemalt ühe nädala jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, aga mitte hiljem, kui tööde alustamise hetkeks. Tööd tuleb teostada hiljemalt 15.aprilliks 2018.a. 
Pakkumust esitada Kohila Vallavalitsuse aadressil Vabaduse 1, 79801 Kohila alev või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee hiljemalt 24. jaanuar 2018 kell 09.00. Pakkumusele lisada kinnitus tööde teostaja pädevuse kohta (minimaalne nõue metsuri kutsetunnistus) ning vabas vormis kinnitus kõigi raieõiguse võõrandamise pakkumise tingimustega nõustumise kohta.
Lisainformatsioon: Anu Adamson, tel. 56223000, e-post: anu.adamson@kohila.ee