« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
Meede 1 - kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust juhul, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse. Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2000 eurot, omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Taotlusi saab esitada 1.oktoobrini 16.30. Projektid tuleb saata meiliaadressile kop@raek.ee
Kõik taotlusvormid ja info programmi kohta on leitav meie kodulehel. www.raek.ee
 
INFOPÄEV TOIMUB 11.septembril kell 15.00 Rapla Riigimajas ruum 209.

Palume registreeruda kop@raek.ee .

Programmi teostab Rahandusministeerium, rakendusasutuseks Raplamaal on Raplamaa Omavalitsuste Liit ja taotlusvooru koordineerib Sihtasutus RAEK.

Küsimuste korral kirjutage või helistage:

Karin Ratas

KOP menetleja

kop@raek.ee

489 4755