« Tagasi

Detailplaneeringute avalikustamine

Detailplaneeringute avalikustamine (avalik väljapanek)

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta avaldada arvamust ja esitada ettepanekuid. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee või läkitada valla kantseleisse.

 

Kohila Vallavolikogu 24. aprill 2018. a otsusega nr 24 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Ligikaudu 16 ha suurune planeeringuala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Detailplaneeringu eesmärk on uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 17.05-13.06.2018. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehelhttp://kohila.kovtp.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 13.06.2018 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870)

Seletuskiri

Tugiplaan

Põhijoonis

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel