« Tagasi

Detailplaneeringute avalikustamine

Detailplaneeringute avalikustamine (avalik väljapanek)

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust ja esitada ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult paberkandjal või elektroonselt valla e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee. 

 

Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatab Kohila Vallavalitsus, et Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.03-03.04.2019. 

Kohila Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 24 algatati Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Pihali külas ning hõlmab Pääsusilma katastriüksust (katastritunnus 31701:006:0107, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16073 m3). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pääsusilma katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86 kehtestatud Kohila valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet ja hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet.

Detailplaneeringu eskiisi kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kohila Vallavalitsuses tööaegadel (Vabaduse tn 1, Kohila alev) ning Kohila valla kodulehel (www.kohila.ee).

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 15.04.2019 kell 16.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, istungite saal).

Pääsusilma_DP_seletuskiri_eskiis

Pääsusilma_DP-01_Situatsiooniskeem_eskiis 

Pääsusilma_DP-02_Tugiplaan_eskiis

Pääsusilma_DP-03_Põhijoonis_eskiis

 

Kohila Vallavolikogu 24. aprill 2018. a otsusega nr 24 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Ligikaudu 16 ha suurune planeeringuala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Detailplaneeringu eesmärk on uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 17.05-13.06.2018. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehelhttp://kohila.kovtp.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 13.06.2018 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870)

Seletuskiri

Tugiplaan

Põhijoonis

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel