« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Pihali külas Sõeru ja Vanakubja kinnistutel

Kohila Vallavalitsuse 25. jaanuar 2019. a korraldusega nr 30 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Kohila valla Pihali küla Sõeru ja Vanakubja kinnistutel (katastritunnused: 31701:006:0188, 31701:006:0511).

Planeeritav ala asub Pihali külas 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ääres. Planeeritav ala koosneb Sõeru ja Vanakubja kinnistutest. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõeru (katastritunnus 31701:006:0188, elamumaa 50% ja ärimaa 50 %, pindala 6,28 ha) ja Vanakubja katastriüksuste (katastritunnus 31701:006:0511; sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 9,9 ha) täiendav kruntimine, maaüksuste sihtotstarvete täpsustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine (sh detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine) ning parima tasakaalustatud ruumilahenduse leidmine spordiväljakute ja majutushoonete rajamiseks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa ning kaubandus- , teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatamise korralduse

Lisa 2 Planeeringuala skeem

Eskiis