« Tagasi

Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatab Kohila Vallavalitsus, et Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.03-03.04.2019. 

Kohila Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 24 algatati Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Pihali külas ning hõlmab Pääsusilma katastriüksust (katastritunnus 31701:006:0107, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16073 m3). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pääsusilma katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86 kehtestatud Kohila valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet ja hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet.

Detailplaneeringu eskiisi kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kohila Vallavalitsuses tööaegadel (Vabaduse tn 1, Kohila alev) ning Kohila valla kodulehel.

Link detailplaneeringute kataloogi: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202018/001%2018%20Pihali%20P%C4%C4SUSILMA/  

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 15.04.2019 kell 16.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, istungite saal).

Pääsusilma_DP_seletuskiri_eskiis

Pääsusilma_DP-01_Situatsiooniskeem_eskiis

Pääsusilma_DP-02_Tugiplaan_eskiis

Pääsusilma_DP-03_Põhijoonis_eskiis