« Tagasi

Raieõiguse võõrandamine

Kohila Vallavalitsus planeerib kevadel alustada Vilivere külas asuva Kohila valla munitsipaalomandisse kuuluva Vilivere tee  (teeregistri nr 3170008, tee pikkus 4090 m) rekonstrueerimist. Sellega seoses on vajalik puhastada tee ääred kogu ulatuses võsast ja puudest, sh Vilivere teest mõlemale poole jäävad kraavid.

Tingituna tee äärte ja kraavide puhastamise vajadusest ning vastavalt Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määrusele nr 9 „Vallavara valitsemise kord" müüb Kohila Vallavalitsus enampakkumise korras kasvava metsa raieõigust Vilivere teel järgmistel katastriüksustel:

Vilivere tee L6 (kat.tunnus 31701:001:0736)

Vilivere tee L5 (kat.tunnus 31701:001:0735)

Vilivere tee L4 (kat.tunnus 31701:001:0734)

Vilivere tee L3 (kat.tunnus 31701:001:0733)

Vilivere tee L2 (kat.tunnus 31701:001:0732)

Vilivere tee L1 (kat.tunnus 31701:001:0731)

ning Vilivere tee (teeregistri nr 3170008) tee telgjoonest 9 meetri ulatuses olevatelt erakinnistutelt, mille omanikelt on saadud vastav nõusolek (vt Lisa 1).

Raieõiguse võõrandajale kuulub kogu metsamaterjal, mis pärineb Vilivere tee L1 – L6 katastriüksustelt.

Eramaadelt pärinev materjal kuulub raieõiguse võõrandajale Lisas 1 välja toodud juhtudel (pöörata tähelepanu sellele, et enamus soovivad ainult ümarpuitu).

Enampakkumise alghind on 0 (null) eurot.

Pakkujal on soovituslik kohapeal materjaliga tutvuda ja teha pakkumine nähtu põhjal, et vältida hilisemaid vaidlusi.

Peale raietöid tuleb maa-ala korrastada. Raiutud kändude kõrgus ei või jääda kõrgem kui 10 cm või 1/3 kännu diameetrist. Likvideerida tuleb üle 20 cm sügavamad roopajäljed. Raiejäätmed tuleb ära koristada. Kui töövõtja ei soovi raiejäätmeid endale, siis määrab tellija koha kuhu saab raiejäätmed ladustada (kuni 3 km kaugusel raiekohast).

Juhul kui raiekoht jääb korrastamata (kändude kõrgus, raiejäätmete äravedu ja pinnase tasandamine), on tellijal õigus see töö ise ära teha ja nõuda tehtud tööde maksumus raie teostajalt sisse.

Raieõiguse tasu tuleb müüjale tasuda hiljemalt ühe nädala jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, aga mitte hiljem, kui tööde alustamise hetkeks. Raie tuleb teostada, raiekoht korrastada ning materjal ära vedada hiljemalt 30. aprilliks 2019.a.

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut. Enampakkumise tingimuste või muu vajaliku enampakkumisega seotud info saamiseks võtta ühendust keskkonnanõunik Nele Leitaruga (nele.leitaru@kohila.ee, +372 489 4764).

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 13. märts 2019.a. kell 11:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine Vilivere tee raieõiguse võõrandamine, mitte avada enne 13. märts 2019.a kell 11:30" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond või elektrooniliselt nele.leitaru@kohila.ee.

Pakkumised avatakse 13. märts 2019.a. kell 11:30 Kohila vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

Enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

LISA 1

RAIEPLAAN (illustratiivne, täpsete katastriüksuste plaanidega tutvumiseks tuleb pöörduda Kohila vallamajja aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev kabinetti nr 18).