« Tagasi

Enampakkumine Viljandi mnt 9 kinnistu osale hoonestusõiguse seadmine 2019

 

Viljandi mnt 9

Kohila Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Kohila valla omandisse kuuluvale kinnisasjale aadressiga Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Viljandi mnt 9 (kinnistusregistri registriosa nr 846637, katastritunnus 31801:023:0010, pindala 11 178 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 95%, ärimaa 5%).

Enampakkumise tingimused:

 1. Hoonestusõigus seatakse enampakkumise võitnud isiku kasuks;
 2. Enampakkumise alghind on 100 eurot kuus;
 3. Hoonestusõiguse tähtaeg on 10 aastat. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema hoonestusõiguse kande tegemisest kinnistusraamatusse;
 4. Hoonestusõiguse ala hõlmab ligikaudu 300 m² suurust osa kinnistust (maa-ala on tähistatud punasega kaardil lisas 1);
 5. Hoonestusõiguse eesmärk on toitlustusteenuse osutamine;
 6. Hoonestaja kohustub lõpetama ehitise projekteerimis- ja ehitustööd ning vormistama ehitiste kasutusloa mitte hiljem kui 24 kuu jooksul hoonestusõiguse kande tegemisest kinnistusraamatusse;
 7. Hoonestaja kohustub oma vahendite arvelt rajama vajalikud tehnovõrgud vastavalt tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilistele tingimustele;
 8. Hoonestaja kohustub nõustuma hoonestusõiguse koormamisega reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmiseks rajatavate ja olemasolevate tehnovõrkude- ja rajatiste omamiseks ja majandamiseks selle eest tasu nõudmata.
 9. Hoonestusõiguse käsutamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek. Hoonestusõiguse lõppemisel või omanikule langemisel hoonestajale hüvitist ei maksta;
 10. Hoonestajal on kohustus nõustuda kinnistu ja seda koormava hoonestusõiguse jagamisega selliselt, et hoonestusõigus jääb koormama üksnes hoonestusõiguse alaga hõlmatud kinnistut;
 11. Hoonestusõiguse seadmise kulud tasub hoonestaja.

 

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut. Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: siret.talpsepp@kohila.ee. 

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 02. mai 2019.a. kell 11:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine Viljandi mnt 9, mitte avada enne 02. mai 2019.a kell 11:30" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond või elektrooniliselt siret.talpsepp@kohila.ee.

Pakkumised avatakse 02. mai 2019.a. kell 11:30 Kohila vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

LISA 1