« Tagasi

Kullametsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 10.09-09.10.2019

Vilivere külas Kullametsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavolikogu 29. jaanuar 2019. a otsusega nr 4 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Kullametsa kinnistu detailplaneering.

Ligikaudu 10045 m2 suurune planeeringuala asub Vilivere külas Vilivere tee ja Keila jõe vahelisel alal. Planeeritav ala külgneb põhjast Karina elamumaaga, läänest Vilivere tee transpordimaaga, lõunast Salu elamumaaga ning idast Keila jõega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse andmine ühepereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse reservmaale.

Planeeringuga kavandatakse Keila jõe kalda ehituskeeluvööndisse uut elamumaad, millega kaasneb hoonete ja rajatiste rajamine ning kõlviku muutmine (metsamaast õuemaaks). Katastriüksusel puuduvad elutegevuseks vajaminevad tehnovõrgud ja kommunikatsioonid, mis tuleb täiendavalt rajada ning ehitustegevuse ning edasise elutegevusega kaasneb kõrghaljastuse osaline likvideerimine (raadamine).

Lähtudes looduskaitseseaduse § 40 sätestatust ja arvestades, et planeeringu ellurakendamisel ei kahjustata looduskoosluseid olulises ulatuses, inimtegevuse mõju suurenemine ei ole kalda kaitse eesmärgi seisukohalt oluline, planeeringulahendus on sellele piirkonnale iseloomulik ja arvestab selle piirkonna kalda eripära ning ei takista vaba liikumist kaldal ja juurdepääsu kallasrajale, andis Keskkonnaamet nõusoleku kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.09-09.10.2019. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 09.10.2019 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Kullametsa_DP-seletuskiri

Kullametsa_DP-situatsiooniskeem

Kullametsa_DP-olemasolev olukord

Kullametsa_DP-põhijoonis tehnovõrkudega

Kullametsa_DP-illustratiivsed vaated

Kullametsa_DP-kooskõlastuste kokkuvõte

Kullametsa_DP-menetlusdokumndid