« Tagasi

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Kohila Vallavalitsuse 17. mai 2019 korraldusega nr 125 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneering (Loovmaastik OÜ).

Ligikaudu 3,83 ha suurune planeeringuala asub Kohila alevi põhjaosas Tööstuse tänava äärsel alal. Läänest külgneb planeeritav ala Tööstuse tn 23 elamumaaga ja Tööstuse tn 19a tootmismaaga. Põhjast piirneb ala Tööstuse tn 27a tootmismaaga ja Vetuka tee 3 maatulundusmaaga. Idast piirneb ala reformimata maaga.

Detailplaneeringu eesmärk on korterelamute, transpordimaade ja sotsiaalmaa katastriüksuste moodustamine üldkasutatava maa, elamumaa ja transpordimaa arvelt, kavandades 11 krunti – 6 elamumaa krunti, 2 tänavamaa krunti, 2 ühiskondliku kasutusega maa krunti ja üks tootmismaa krunt alajaama jaoks. Kogu planeeringualale on maksimaalselt planeeritud kuni 78 korterit.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 19.06-03.07.2019. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel (www.kohila.ee). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 03.07.2019 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.07.2019 kell 18.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, istungite saal).

 

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_seletuskiri

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_situatsiooniskeem

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_olemasolev olukord

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_kontaktvöönd

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_põhijoonis

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_tehnovõrkude koondplaan

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_3D_illustratsioonid

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_tööliselamute uuring

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_menetlusdokumendid