Uudised ja teated

« Tagasi

Kohila valla elanike arv kasvas 2016. aastal 164 inimese võrra

Kohila valla elanike arv ületas 2016. aastal 7000 elaniku piiri ja jõudis aasta lõpuks 7062 inimeseni. Kõige suurem kasv oli Aespa alevikus – 97 inimest. Vilivere külla lisandus 29 inimest ja Urgele 23. Vallavalitsuse jaoks on Aespa-Vilivere piirkond kindlasti prioriteetne ja pikemaajalisem eesmärk on endisest suvilapiirkonnast kaunis aedlinnak kujundada. Esimesed sammud selles suunas on astutud: riigiga on saadud kokkulepe koostöös kergtee rajamiseks Kiisa tee äärde kuni Aespa aleviku lõpuni, Ühistute tee mustkatte alla viimine ja pikendamine Roobuka jaamani. Hea koostöö piirkonna vabaühenduste ja aktiivsete elanikega on aidanud ette valmistada ühisveevärgiprojekti, millega soovitakse püsielanikega piirkondadele tagada puhas joogivesi ja heitvee ärajuhtimine. Projekti taotluse esitamine jääb 2017. aastasse. Valminud on Aespa lasteaia eelprojekt, mida saaks pärast kaasrahastuse selgumist töösse võtta.

Kohila valla elanike arv ei ole kasvanud ainult sisserände tulemusel. Positiivne oli ka loomulik iive. Aastaga sündis valda 94 noort ilmakodanikku, 51 poissi ja 43 tüdrukut, ning lahkus igavikku 63 inimest. Seega oli loomulik iive plussis 31 inimesega.

11 kuu andmete järgi on rahvaarv Raplamaal kasvanud ainult kahes omavalitsuses: lisaks Kohila vallale veel Juuru vallas (+13 inimest). Loomulik iive oli positiivne ka Kehtna vallas (+5 inimest), Juuru vallas oli sündisid ja surmasid võrdselt.

2016. aastal lisandus Kohilasse suur hulk töökohti ja kindlasti omas see positiivset mõju rahvaarvu kasvule. Kohila alevis on rahvaarvu kasvule piiravaks faktoriks uute korterite puudumine. Selles osas on mõned arendajad astunud samme ja ka vallavalitsus on alustanud detailplaneeringuga Tööstuse tänava piirkonnas. 2017. aasta toob kaasa mitmete Euroopa Liidu poolt kaasfinantseeritavate investeeringutega tegelemise, aga samuti valla omavahenditest kavandatava Kohila Gümnaasiumi laiendamise ja vana osa renoveerimise. Loodetavasti annavad ka need tegevused positiivse tõuke rahvaarvu jätkuvale kasvule. Vallavolikogu poolt püstitatud strateegiline eesmärk on, et  2025. aastaks elaks Kohila vallas 8000 elanikku.

Kohila Vallavalitsus