Uudised ja teated

« Tagasi

Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ on avalikustamisel

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud ja avalikustamisel. 
Materjalidega saab tutvuda   alates 6. märtsist kuni  12. aprillini Rapla Riigimaja (Tallinna mnt 14) fuajees ja Rapla Maavalitsuse koduleheküljel:  http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
 Ootame teie ettepanekuid ja arvamusi ning teid avalikule arutelule, mis toimub 12. aprillil 2017 kell 11.00 Rapla Riigimaja suures saalis.
Olulisemad teemad, mida planeeringus ja KSH-s käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks. Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.