Uudised ja teated

« Tagasi

Õhusaasteloa taotlusest teavitamine

Keskkonnaamet teavitab teid keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lg 1 alusel õhusaasteloa taotlusest aadressil Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond, 79745. 
Taotletava loaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku. Loa taotleja ärinimi on AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS (registrikood 10423925). Tootmisterritooriumi aadress on Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond, 79745; katastritunnuse numberkood on 31701:002:0330. Käitise tegevusteks on mujal liigitamata toiduainete tootmine (EMTAKi kood 10891) ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Käitise heiteallikateks on kolm fermentorit, neli aeromahutit, neli kuivatit ja neli gaasikatelt. Katelseadmete summaarne nimisoojusvõimsus on 14,64 MW. Kütteks kulub aastas kuni 6000 tuhat m3 maagaasi ja kuni 500 tuhat m3 biogaasi. Lähim kaitstav loodusobjekt Nabala-Tuhala looduskaitseala (KLO1000634) asub ca 1 km kaugusel. Taotletakse tähtajatut õhusaasteluba. Käitisel on olemas kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/325470. 
Õhusaasteloa taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/