« Tagasi

Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Urge külas Kiriku tee 4 kinnistule (katastritunnus 31701:002:0193) planeeritava hoone kasutamise otstarbe ning kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu täpsustamiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 28. märts 2006. a otsusega nr 48 kehtestatud Kiriku kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse elamu kasutusotstarvet, milleks on korterelamu ning muudetakse krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu 80 % elamumaa ja 20 % ärimaa.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 09.10.2019 kuni 18.10.2019. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimitingimuste kinnitamine" korralduse eelnõu

Planeeritava äri- ja korterelamu eskiisprojekt

 

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 3 kinnistule (katastritunnus31801:030:0024) projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 29. september 2009. a otsusega nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 09.10.2019 kuni 18.10.2019. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

„Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimitingimuste kinnitamine" korralduse eelnõu