19.04.18

Kaasav eelarve 2019

Kaasav eelarve on Kohila valla aasta eelarvest eraldatav summa, mille kasutamiseks saavad elanikud ise pakkuda ideid ja välja valida parim, mis ellu viiakse.

Sobivuse tingimused

 • Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot.
 • Ideid võib esitada igaüks.
 • Objektiks sobib avalikult kasutatav ehitis või rajatis, mille valmimiseks tehtav investeering pakub Kohila vallas avalikku hüve ja toimib avalikus kasutuses.
 • Ettepaneku realiseerimisel ei tohi objekti kasutus tekitada järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

Valimine ja elluviimine

 • Kõik sobivuse tingimustele vastavad ideed esitatakse valda registreeritud elanikele hääletusele, mille tulemuste põhjal tehakse lõplik valik.
 • Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasava eelarve jaoks eraldatud summa piiresse.
 • Ettepanekud, mis ei ole täies ulatuses rahastatavad, jäävad valikust välja, kui neid ei ole võimalik jagada lõplikult valmivateks osadeks, mida rahastatakse järele jäänud summast.
 • Kui laekub ainult üks sobivuse tingimustele vastav idee, siis seda rahastatakse ilma hääletusele panemata.

Ajakava

 • Ideekonkursi väljakuulutamine 1. -10. septembril 2018 (valla ajaleht, valla interneti kodulehekülg, valla Facebooki leht, teadete tahvlid)
 • Ideede esitamine vallavalitsusele 15. oktoobriks 2018 (e-posti aadress vallavalitsus@kohila.ee, Vabaduse 1, Kohila, Kohila vald, Rapla maakond 79801)
 • Laekunud ideede sobivuse tingimustele vastavuse tuvastamine ja hääletusele minevate ideede väljavalimine 16. – 24. oktoobril 2018 (vallavalitsus, nõunikud)
 • Hääletamisele minevate ideede tutvustamine valla interneti koduleheküljel ja teadete tahvlitel alates 25. oktoobrist 2018 ja valla ajalehes 31. oktoobril 2018.
 • Hääletamine 15. – 25. novembrini 2018
 • Võitja väljakuulutamine detsembris 2018

 

Hääletamine

 • Hääletus algab 15. novembril kell 9.00 ja lõpeb 25. novembril kell 12.00.
 • Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.
 • Iga hääleõiguslik isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila Vallavalitsuse kantseleis tööajal (Vabaduse 1, Kohila ).

Ideede esitamise andmed

 • Esitaja nimi, kontakttelefon, elukoht, e-posti aadress;
 • Idee nimetus ja asukoht
 • Lühike sisu kirjeldus (eesmärk ja olulisus vallale või asulale, missuguse vajaduse või probleemi lahendab ja missuguseid uusi võimalusi loob);
 • Põhjendus, miks peaks idee ellu viimist rahastama valla eelarvest;
 • Olemasolul teave kaasrahastaja(te) kohta;
 • Kas investeering valmib eelarveaasta lõpuks;
 • Sihtrühm (sh vanusegrupp ja kasusaajate hinnanguline hulk);
 • Eelarve (investeeringu hinnanguline maksumus koos hinnapakkumise või kalkulatsiooniga);
 • Võimalusel muud ideed kirjeldavad materjalid (joonis, eskiis, foto jmt).
 • Muu oluline info (sh negatiivsed tagajärjed, kui ideed ellu ei viida).

 

 

 

Toimetaja: MERLE BELJÄEV