15.11.18
Ettepanekud 2019. aasta kaasavasse eelarvesse on tehtud, selle suurus on Kohila vallavolikogu poolt kinnitatava eelarve koosseisus 10 000 eurot.
Ettepanekute väljaselgitamiseks korraldatakse vallakodanike hääletus 15. – 25. novembrini 2018.  Hääletuse link: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13038
Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel. 
Hääletamine viiakse läbi elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas www.volis.ee. Vastav info on kõigile kätte saadav Kohila valla veebilehel 5. novembrist ja Kohila vallavalitsuse kantseleis (Vabaduse 1, Kohila).
Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasava eelarve jaoks eraldatud summa piiresse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.
 
Kohila vallavalitsus
 
Ettepanekud kaasavasse eelarvesse:
 

1. Kiiged Hageri rahvamaja parki

2007 aastal hakati MTÜ Hageri Haridusseltsi eestvedamisel  korrastama Hageri parki. 2009 aastal rajati Hageri rahvamaja parki laste-ja noorte mänguväljak ja spordiplatsid ning 2010 sai rajatud skatepark. Kõiki tegevusi on rahastatud Leader meetmete kaudu. Mänguväljak sai rajatud parimate atraktsioonidega, mis toona oli võimalik paigaldada. Kahjuks oli siis ees Leader meetme rahastuse piir. Mänguväljakul on kõik nagu olemas, aga tänasel päeval on aeg edasi läinud ning vajab natuke kaasajastamist. Kasvanud on ka Hageri pargi tähtsus valla puhkepargina. Hageri rahvamaja park on väga armastatud perede, koolide, lasteaedade pikniku koht. Kohila Gümnaasiumi Hageri klassides õpib 55 last. Pea iga aasta peetakse pargis Kohila valla suveüritusi. Kasvanud on ka piirkonna noorte elanike arv, millest tuleneb ka suurem mänguväljaku kasutatavus. Hageri külas, Põikmaa külas, Hageri asulas ja Sutlemas elab kokku 75 last. Kergtee olemasoluga Kohila – Hageri - Sutlema on jällegi toonud uusi huvilisi meie parki.

Hageri kogukonnal on hea meel, et vallarahvas tuleb, puhkab ja naudib kaunist loodust kihelkonna keskuses Hageris.

Meie tegevuseks ongi paigaldada Hageri rahvamaja parki 2 kiike, mis on Kohila valla hüvanguks ja avalikuks kasutamiseks kõigile. Kiiged rikastavad maapiirkonna mänguväljakut

Hinnapakkumine on võetud Tommi Play OÜ ja vastab 2019 aasta kaasava eelarve nõuetele.

MTÜ Hageri Haridusselts

Maria Saarna

 

2. Vanade ja Noorte saar Kohilas

Idee on taaselustada nii nimetatud „Kohila Noorte ja Vanade" saar Kalda tänava läheduses. Saar seisab hetkel kasutuna ja rohtununa kuigi sellel saarel oleks suurepärane võimalus vaba aega veeta. Kui veel aastate eest oli saarel võimalik käia ja saarele sai üle metallist silla, siis nüüdseks on seegi ühendus lagunenud ning kasutamatu, mis vajaks taastamist või uue ehitamist. Samuti tuleks saarel tugevdada kaldaid (pinna tasandamisega) ja puhastada ümber saare peaaegu täielikult kinni kasvanud jõgi, et paadi või kanuuga oleks võimalik ümber saare sõita. Saar on päikselise asukohaga ja seal oleks mõnus kohalikel ka pikniku pidada (mida on inimeste poolt palju kordi küsitud) või lihtsalt ilusa vaatega kohas aega veeta. Saarel võiksid olla istumiskohad, ujumis-/paadisild. Lisaks võiks seal tulevikus olla ka pisike laste mini-mänguväljak, et ka kõige pisematel oleks tegevust ja koos vanematega tore aega veeta.


PS! Saar on piisavalt suur, et seal edaspidi korraldada ka mõni väiksem etendus, laager või mõni muu koosviibimine. Saar oleks mõeldud kasutamiseks kõigile ja eeskätt mõeldud peredele. Idee on juba kõlanud ka „Kohila Valla elanike" Facebooki grupis ning leidnud palju positiivset vastukaja. Samuti tuleks paljud kohalikud elanikud appi, et nö talgu korras see saar, taas korda teha. Samas vajalik on allpool loetletud taristu või teenuste sisseost. Millised allolevad valikud kohe töösse läheksid on otsustamise küsimus, aga tähtsamad asjad enne.

Planeeritav aeg, kevad 2019.

Vajalikud kulutused taristule:
Juurdepääsu tagamine saarele – silla ehitus

Saarel on ka omamoodi kuju, lehekujuline – foto leiate kirja manusest. Eelarve (investeeringu hinnanguline maksumus):  ~10 000€


Idee autor: Henry Tombak

 

 

 

Kaasav eelarve 2019

Kaasav eelarve on Kohila valla aasta eelarvest eraldatav summa, mille kasutamiseks saavad elanikud ise pakkuda ideid ja välja valida parim, mis ellu viiakse.

Sobivuse tingimused

 • Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot.
 • Ideid võib esitada igaüks.
 • Objektiks sobib avalikult kasutatav ehitis või rajatis, mille valmimiseks tehtav investeering pakub Kohila vallas avalikku hüve ja toimib avalikus kasutuses.
 • Ettepaneku realiseerimisel ei tohi objekti kasutus tekitada järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

Valimine ja elluviimine

 • Kõik sobivuse tingimustele vastavad ideed esitatakse valda registreeritud elanikele hääletusele, mille tulemuste põhjal tehakse lõplik valik.
 • Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasava eelarve jaoks eraldatud summa piiresse.
 • Ettepanekud, mis ei ole täies ulatuses rahastatavad, jäävad valikust välja, kui neid ei ole võimalik jagada lõplikult valmivateks osadeks, mida rahastatakse järele jäänud summast.
 • Kui laekub ainult üks sobivuse tingimustele vastav idee, siis seda rahastatakse ilma hääletusele panemata.

Ajakava

 • Ideekonkursi väljakuulutamine 1. -10. septembril 2018 (valla ajaleht, valla interneti kodulehekülg, valla Facebooki leht, teadete tahvlid)
 • Ideede esitamine vallavalitsusele 15. oktoobriks 2018 (e-posti aadress vallavalitsus@kohila.ee, Vabaduse 1, Kohila, Kohila vald, Rapla maakond 79801)
 • Laekunud ideede sobivuse tingimustele vastavuse tuvastamine ja hääletusele minevate ideede väljavalimine 16. – 24. oktoobril 2018 (vallavalitsus, nõunikud)
 • Hääletamisele minevate ideede tutvustamine valla interneti koduleheküljel ja teadete tahvlitel alates 25. oktoobrist 2018 ja valla ajalehes 31. oktoobril 2018.
 • Hääletamine 15. – 25. novembrini 2018
 • Võitja väljakuulutamine detsembris 2018

 

Hääletamine

 • Hääletus algab 15. novembril kell 9.00 ja lõpeb 25. novembril kell 12.00.
 • Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.
 • Iga hääleõiguslik isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila Vallavalitsuse kantseleis tööajal (Vabaduse 1, Kohila ).

Ideede esitamise andmed

 • Esitaja nimi, kontakttelefon, elukoht, e-posti aadress;
 • Idee nimetus ja asukoht
 • Lühike sisu kirjeldus (eesmärk ja olulisus vallale või asulale, missuguse vajaduse või probleemi lahendab ja missuguseid uusi võimalusi loob);
 • Põhjendus, miks peaks idee ellu viimist rahastama valla eelarvest;
 • Olemasolul teave kaasrahastaja(te) kohta;
 • Kas investeering valmib eelarveaasta lõpuks;
 • Sihtrühm (sh vanusegrupp ja kasusaajate hinnanguline hulk);
 • Eelarve (investeeringu hinnanguline maksumus koos hinnapakkumise või kalkulatsiooniga);
 • Võimalusel muud ideed kirjeldavad materjalid (joonis, eskiis, foto jmt).
 • Muu oluline info (sh negatiivsed tagajärjed, kui ideed ellu ei viida).

 

 

 

Toimetaja: MERLE BELJÄEV