4.10.18

Kehtestatud detailplaneeringud

Kohila Vallavolikogu 25.september 2018. a otsusega nr 29 kehtestati Aandu külas Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Planeeritav ala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Situatsiooniskeem

Kontaktvöönd

Tugiplaan

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

Menetlusdokumendid

Kõik detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad detailplaneeringute kataloogis: DP 2007 / 013 07 Aandu Viigi

 

Kohila Vallavolikogu 29. mai 2018. a otsusega nr 17 kehtestati Aandu tee äärse kvartali detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaale katastriüksuste moodustamine ja sihtostarvete määramine. 

Planeeritav ala asub Kohila vallas Pukamäe külas 20107 Lohu-Kohila tee, 20127 Aandu tee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 18,7 ha. 

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeritav ala neljaks krundiks, kaheks transpordimaaks (Pos 1 suurusega 28019 m2 ja Pos 4 suurusega 2106 m2), ühiskondlike ehitiste maaks (Pos 2 suurusega 31696 m2) ja üldkasutavaks maaks (Pos 3 suurusega 125350 m2). 

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20. juuli 2006 otsusega nr 86) asub planeeritav ala tiheasustusega ala, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa, üldkasutatava hoone maa ning kaitsehaljastuse maa raudteeäärsel alal. Tegemist on osaliselt valla üldplaneeringut muutva ja täpsustava detailplaneeringuga.

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Menetlusdokumendid

 

Kohila Vallavolikogu 27. veebruar 2018. a otsusega nr 4 kehtestati Ülejõe piirkonna osa maa-ala detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette spordihoone ja kompleksi maa katastriüksuse moodustamine 6661 m² suurusele reformimata maale. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2016 004 16 Ülejõe kvartali osa. 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS