4.10.18

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Kohila Vallavolikogu 28. august 2018. a otsusega nr 25 tunnistati kehtetuks Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering

Kohila Vallavolikogu 28. detsember 2010. a otsusega nr 34 on kehtestatud Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette kaheksa uue maatulundusmaa kinnistu moodustamine ja seitsme uue õueala moodustamine hoonestamata maatulundusmaa jagamisel teel üldplaneeringuga ette nähtud hajaasustuse alale Rabivere maastikukaitseala naabruses.

Planeeritaval ala asub käesoleval ajal Uus-Kumla katastriüksus (katastritunnus 31701:006:0420, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 33 ha ).

Uus-Kumla kinnistu omanikud esitasid 14.06.2018 Kohila Vallavalitusele avalduse Uus-Kumla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi nimetatud detailplaneeringut realiseerida.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Vastavalt Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna selgitustele on planeeringute elluviimine planeerimisseaduse § 6 punkti 11 kohaselt tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on eelkõige avaliku võimu asutuse ülesanne. Planeeringut ei ole võimalik lõplikult realiseerida ehk lõpuni ellu viia, sest planeeringulised tingimused kehtivad igal ajahetkel iga ehituse kohta. Detailplaneeringu elluviimine on pidev tegevus, mis kestab senikaua, kui detailplaneering eksisteerib. Seega on elluviimine väga lai mõiste: edasisest elluviimisest loobumine tähendab, et selle planeeringu järgi ei soovita ehitusprojekti koostada ega edaspidi ehitada. Elluviimisest loobumine tähendab, et detailplaneeringus sätestatud nõudeid ei soovita enam järgida.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsus

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS