11.04.19

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavolikogu 26. märts 2019. a otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Kohila valla Urge küla Käänu III kinnistu detailplaneering.

Kohila Vallavolikogu 27. detsember 2006. a otsusega nr 113 on kehtestatud Urge külas Käänu III kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette 17 üksikelamu, kahe paariselamu ja ühe ridaelamukrundi ning piirkonda teenindavateks maade moodustamist hoonestamata maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alale. 

Mesika Kinnisvara OÜ (registrikood 11340259) juhatuse liige esitas 19. veebruaril 2019. a Kohila Vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Käänu III kinnistu detailplaneering Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas.

Eelnimetatud kinnistute osas soovitakse detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Elluviimisest loobumise põhjuseks on avaliku raudtee taristu ja teenindamisrajatiste ehitamiseks vajaliku maa riigile võõrandamine riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43 kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" alusel.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 punkt 2 sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava maaüksuse omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Käänu III kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Mesikametsa, Mesika tn 22, Mesika tn 24 ja Mesika tn 26 kinnistute ning osaliselt Mesika tänava kinnistu osas on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud ulatuses jätkuvalt tagatud.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 12, 26. märts 2019

Lisa 1_kehtetuks tunnistamise skeem

 

Kohila Vallavolikogu 28. august 2018. a otsusega nr 25 tunnistati kehtetuks Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering

Kohila Vallavolikogu 28. detsember 2010. a otsusega nr 34 on kehtestatud Rabivere külas Uus-Kumla kinnistu detailplaneering. Detailplaneering nägi ette kaheksa uue maatulundusmaa kinnistu moodustamine ja seitsme uue õueala moodustamine hoonestamata maatulundusmaa jagamisel teel üldplaneeringuga ette nähtud hajaasustuse alale Rabivere maastikukaitseala naabruses.

Planeeritaval ala asub käesoleval ajal Uus-Kumla katastriüksus (katastritunnus 31701:006:0420, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 33 ha ).

Uus-Kumla kinnistu omanikud esitasid 14.06.2018 Kohila Vallavalitusele avalduse Uus-Kumla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna ei soovi nimetatud detailplaneeringut realiseerida.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Vastavalt Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna selgitustele on planeeringute elluviimine planeerimisseaduse § 6 punkti 11 kohaselt tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on eelkõige avaliku võimu asutuse ülesanne. Planeeringut ei ole võimalik lõplikult realiseerida ehk lõpuni ellu viia, sest planeeringulised tingimused kehtivad igal ajahetkel iga ehituse kohta. Detailplaneeringu elluviimine on pidev tegevus, mis kestab senikaua, kui detailplaneering eksisteerib. Seega on elluviimine väga lai mõiste: edasisest elluviimisest loobumine tähendab, et selle planeeringu järgi ei soovita ehitusprojekti koostada ega edaspidi ehitada. Elluviimisest loobumine tähendab, et detailplaneeringus sätestatud nõudeid ei soovita enam järgida.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsus

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS