Munitsipaalmaad

Maareformi statistika:
 

Raplamaa Kohila valla maareformi tulemused 2018. aastal

31.12.2017.a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 8057 katastriüksust pindalaga 22917,9 ha, mis moodustab 99,6 % omavalitsuse maafondist, mis on  23 011 ha.

Sellest 2018.a registreeriti 38 katastriüksust pindalaga 44,3 ha.

Kõlvikute lõikes on haritavat maad 6211,2 ha, looduslikku  rohumaad 1382,2 ha, metsamaad 11663,2 ha, õuemaad 1008,5 ha ja muud maad 2652,8 ha.

Maa sihtotstarvete lõikes on elamumaa katastriüksusi 5170, ärimaid 60, tootmismaa katastriüksusi 201, veekogude maa katastriüksusi 7, transpordimaa katastriüksusi 603, jäätmehoidla maa katastriüksusi 7, riigikaitsemaa sihtotstarbega  2 katastriüksust,  kaitsealuse maa sihtotstarbega 1, maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusi 1805, sihtotstarbeta maad 5, mäetööstusmaa  sihtotstarbega 6,  turbatööstusmaa sihtotstarbega 1  ja sotsiaalmaa sihtotstarbega 189 katastriüksust.

Katastrisse kandmata on veel 93,1 ha maad.

Registreeritud maa jaotub:

Tagastatav maa

31.12.2018.a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 8 085,5 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Ostueesõigusega erastatav maa

31.12.2018.a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 4 305,8 ha s.o 18,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2018. aastal 3,2 ha.

Enampakkumisega erastatav maa

31.12.2018.a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 40,0 ha, s.o 0,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Vaba põllumajandusmaa erastamine

31.12.2018.a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 049,1 ha, s.o 4,6 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Vaba metsamaa erastamine

31.12.2018.a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 738,8 ha, s.o 3,2 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2018. aastal 7,0 ha.

Munitsipaalmaa

31.12.2018.a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 618,8 ha, s.o 2,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2018. aastal 6,4 ha.

Riigimaa

31.12.2018.a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 8080,0 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast registreeriti 2018. aastal 2,9 ha.

Valla munitsipaalmaade asukohta vt kaardirakendusest EVALD