Munitsipaalmaad

Maareformi statistika:
Raplamaa Kohila valla maareformi tulemused 2016. aastal
31.12.2016.a. seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 7 900 katastriüksust pindalaga
22 612,30 ha, mis moodustab 98,3% omavalitsuse maafondist, mis on  23 011ha. Sellest 2016.a.registreeriti 288 katastriüksust pindalaga 239,5,0 ha.
Katastrisse kandmata on veel 398,7 ha maad.

Registreeritud maa jaotub:
Tagastatav maa
31.12.2016.a. seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 8 055,90
ha, so 36,1% kogu maakatastris registreeritud maast. 
Ostueesõigusega erastatav maa
31.12.2016.a. seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 4 297,00 ha,so 19,2% kogu maakatastris registreeritud maast. 
Enampakkumisega erastatav maa
31.12.2016.a. seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 40,1ha, so 0,2% kogu maakatastris registreeritud maast.
Vaba põllumajandusmaa erastamine
31.12.2016.a. seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 038,10 ha, so 4,6% kogu maakatastris registreeritud maast. 
Vaba metsamaa erastamine
31.12.2016.a. seisuga oli vaba metsamaad erastatud 735 ha, so 3,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.
Munitsipaalmaa
31.12.2016.a. seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 547,9 ha, so.1,7% kogu maakatastris registreeritud maast. 
Riigimaa
31.12.2016.a. seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 7 898,40 ha, so 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2016 registreeriti 68,6 ha.
 

Valla munitsipaalmaade asukohta vt kaardirakendusest EVALD