Munitsipaalmaad

Maareformi statistika:
 

Raplamaa Kohila valla maareformi tulemused 2017. aastal

 

31.12.2017.a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 8019 katastriüksust pindalaga 22873,6 ha, mis moodustab 99,4 % omavalitsuse maafondist, mis on  23 011 ha.

Sellest 2017.a registreeriti 119 katastriüksust pindalaga 261,3 ha.

Kõlvikute lõikes on haritavat maad 6327,6 ha, looduslikku  rohumaad 1467,9 ha, metsamaad 11014,3 ha, õuemaad 401,2 ha ja muud maad 3241,3 ha.

Maa sihtotstarvete lõikes on elamumaa katastriüksusi 5155, ärimaid 59, tootmismaa katastriüksusi 199, veekogude maa katastriüksusi 7, transpordimaa katastriüksusi 590, jäätmehoidla maa katastriüksusi 7, riigikaitsemaa sihtotstarbega  2 katastriüksust,  kaitsealuse maa sihtotstarbega 1, maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusi 1802, sihtotstarbeta maad 5, mäetööstusmaa  sihtotstarbega 6,  turbatööstusmaa sihtotstarbega 1  ja sotsiaalmaa sihtotstarbega 185 katastriüksust.

Katastrisse kandmata on veel 137,4 ha maad.

Registreeritud maa jaotub:

Tagastatav maa

31.12.2017.a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 8 060,7 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Ostueesõigusega erastatav maa

31.12.2017.a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 4 302,6 ha s.o 18,7 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Enampakkumisega erastatav maa

31.12.2017.a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 40,0 ha, s.o 0,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Vaba põllumajandusmaa erastamine

31.12.2017.a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 1 049,1 ha, s.o 4,6 % kogu maakatastris registreeritud maast. 

Vaba metsamaa erastamine

31.12.2017.a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 731,8 ha, s.o 3,2 % kogu maakatastris registreeritud maast.

Munitsipaalmaa

31.12.2017.a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad   612,4 ha, s.o.2,6 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast  registreeriti 2017. aastal 64,5 ha.

Riigimaa

31.12.2017.a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 8077,1 ha, s.o 35 % kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest maast registreeriti 2017. aastal 178,7 ha.

 

Valla munitsipaalmaade asukohta vt kaardirakendusest EVALD