PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

21.06.17
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Kohila Vallavalitsus korraldab arvamuste kogumise avatud menetlusega määratavatele projekteerimistingimuste eelnõudele vastavalt ehitusseadustiku  § 31 lg 2. Ootame huvitatud isikutelt avaliku väljapaneku jooksul eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse elektronposti aadressil vallavalitsus@kohila.ee .
 
RANNAVÄLJA, VILIVERE KÜLA

Kohila Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Vilivere küla Rannavälja kinnistu hoonestusala suurendamiseks.

Kohila Vallavolikogu kehtestas 27.11.2007 otsusega nr 192 Rannamäe kinnistu detailplaneeringu, millega nähti ette kolme uue üksikelamumaa moodustamine maatulundusmaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala suurus oli 1,6 ha, millest moodustati 3 elamumaad Rannavälja (katastritunnus 31701:001:101, pindalaga 3260 m2), Rannanurga (katastritutunnus 31701:001:1012, pindalaga 4560 m2) ja Rannamäe (katastritutunnus 31701:001:1013 pindalaga 4268 m2).

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Rannamäe kinnistu detailplaneeringu järgselt moodustatud Rannavälja kinnistu detailplaneeringus käsitletud hoonestusala.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud Kohila valla ajalehe juunikuu numbris ning välja pandud kodulehele. Avalikustamise periood kestab kuni 30. juunini 2017. Eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ärakuulamiseks.

VABADUSE TN 16, KOHILA ALEV
Kohila Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kohila alev Vabaduse tn 16 kinnistul korterelamu püstitamiseks. 
25. mail 2016 esitati Kohila Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus Kohila alev Vabaduse tn 16, (katastritunnus 31701:001:1018, maa sihtotstarve – 90% elamumaa, 10% ärimaa) 1246 m² suurusega katastriüksusele kortermaja ehitusprojekti koostamiseks. Taotlusele esitatud eskiisprojekti kohaselt soovitakse nimetatud maaüksusele püstitada kolme kordset korterelamut ehitisealuse pinnaga 515, 5 m2. 
Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke, kujunduslikke, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid ning antakse võimalus 29.01.2008 kehtestatud Vabaduse tn 16 ja lähiala detailplaneeringu elluviimiseks etappide kaupa.
Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud Kohila valla ajalehe maikuu numbris ning välja pandud kodulehele. Avalikustamise periood kestab kuni 22. maini 2017. Eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ärakuulamiseks.
 
 
Toimetaja: JAANUS KÕRV