Teed ja tänavad

Teid liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega teedeks ehk erateedeks, metsateedeks ja riigimaanteedeks. Avaliku kasutusega teed on vallateed ja erateed, mille kohta on sõlmitud teede avaliku kasutamise leping.

Kohila Vallavalitsus hooldab avalikke teid sh ainult sellistel erateedel, millede omanikega on sõlmitud kas „Eratee avaliku kasutamise leping" (teede osas, mis teenindavad 3 ja enamat majapidamist) või mille suhtes on vallavalitsus vastu võtnud eraldi korralduse talihoolde teostamiseks.

Tiheasustusalal on vald nõus sõlmima tee avaliku kasutamise lepingu ka juhul kui eratee teenindab vaid ühte majapidamist. Kui vastavat lepingut ei saa sõlmida, siis talihoolde jaoks vastava korralduse tegemiseks tuleb eratee omanikul vallavalitsusele esitada talihoolde avaldus.

Erateede avaliku kasutamise leping

Eratee avaliku kasutamise lepingu sõlminud tee omanikul on õigus ühe aasta jooksul korrastada hooldatavat teed teeääres kasvavatest puudest, okstest, kividest ja muust mis võib olla takistuseks hooldusmasinatele ning ise kasutada kõrvaldatavat materjali. Peale aasta möödumist lepingu sõlmimisest teostab vastava hoolde vallavalitsus ning kõrvaldatav materjal kuulub hooldajale. Korraldusega (talihoolde avalduse alusel) hõlmatud erateedel on vastava hoolde tegemise kohustus eratee omanikul. Sellistel teedel teostatakse ainult talihooldust (lume lükkamine) vallakodanikele. Juhis elukoha registreerimiseks leiate siit.