17.12.19

Detailplaneeringute algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 
 

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavalitsuse 21. detsember 2018 korraldusega nr 327 muudeti Kohila Vallavalitsuse 21.09.2018 korraldus nr 240 algatatud Kasteheina kinnistu detailplaneeringuala piire.

Planeeringuala piiride muutmisega ei muutu detailplaneeringu eesmärk, milleks on planeeringuala elamumaa kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine.

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmise korraldusega lisatakse planeeringualasse Jõemetsa tee 2 kinnistu. Uue planeeringuala suurus ligikaudu 2,3 ha.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kohila Vallavalitsuses tööaegadel (Vabaduse tn 1, Kohila alev) ning Kohila valla kodulehel (www.kohila.ee).

Planeeringuala piiride muutmise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

 

Algatatud detailplaneeringud

 

Kohila Vallavolikogu 26. november 2019 otsusega nr 47 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohila alevis Haigru tn 5 katastriüksusel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Haigru tn 5 (katastritunnus 31701:001:0996, registriosa nr 6365050, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 22092 m2) kinnistule määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus jalgpalli sisehalli ning ujula ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Kohila alevis Keila jõe kalda äärsel alal. Planeeritava ala moodustab Haigru tn 5 kinnistu. Planeeritava ala suurus on 22092 m2.

Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala korterelamute maal. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritavale kinnistule ühiskondlike ehitise maa sihtotstarvet, mistõttu sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 võib detailplaneering sisaldada põhjendatud vajaduse korral üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 ja 2 kohaselt ka üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt alal üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet. Arvestades, et antud kinnistu on seni hoonestamata, asub tehnilise infrastruktuuriga varustatud alal, paikneb planeeritud korter- ja üksikelamute piirkonnas ning piirneb planeeritava vabaaja- ja tervisespordikeskusega (suusamägi), on täiendava elanikke teenindava kasutusfunktsiooni sissetoomine põhjendatud ning on seotud avaliku huvi olemasoluga. Haigru tn 5 kinnistule jalgpalli sisehalli ja ujula rajamine aitab tõsta linnaruumi kasutamise intensiivsust piirkonnas.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks KeHJS § 6 lõike 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 22 (muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täsustatud loetelu" § 16 punkti 1 (muu tegevus) alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktidest 3 ja 4 peab otsustaja (st Kohila Vallavolikogu) annab eelhinnangu. Eelhinnang on koostatud vastavalt KeHJS § lõigetes 3, 4 ja 5 toodud kriteeriumitele. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (Lisa 3) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada. 

Kohila Vallavolikogu otsus nr 47, 26. november 2019

Lisa 2_Planeeringuala skeem

Lisa 3_Haigru tn 5_KSH eelhinnang

Lisa 4_3D visualiseeringud

 

Kohila Vallavalitsuse 25. november 2019 korraldusega nr 281 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Vilivere külas Põhjapargi, Lõunapargi ja lähiala katastriüksustele.

Planeeringualal kehtib Kohila Vallavolikogu 31.10.2006 otsusega nr 102 kehtestatud Vilipere kinnistu detailplaneering. Alal kehtivat planeeringut on asutud ellu viima, planeeringukohased katastriüksused on moodustatud. Hoonestus planeeritaval alal puudub. Detailplaneeringuga soovitakse ümber kruntida planeeringualale jäävad katastriüksused ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on vaja koostada katastriüksuse kruntideks jagamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks.

Planeeritav ala asub Raplamaal, Kohila vallas, Vilivere külas Kurtna tee edelaküljel mõlemal pool Kaldaääre teed. Planeeritaval alal on 27 katastriüksust sealhulgas 13 elamumaad, 6 tootmismaad, 6 transpordimaad ja 2 üldkasutatavat maad. Maa-ala läbib olemasolev Kaldaääre tee. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 8,1 ha.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on ühepere- ja ridaelamumaa, kus lubatud moodustatava katastriüksuse suurus peab olema vähemalt 2000 m2. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 281, 25. november 2019 

Lisa 2_Planeeringuala skeem

Planeeringu eskiis

 

Kohila Vallavalitsuse 14. oktoober 2019 korraldusega nr 250 algatati Urge külas Risto kinnistu detailplaneering. 

Planeeritav ala asub Urge külas Tiksi tee läänelõigu lõunapoolsel küljel. Planeeritav ala koosneb Risto kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4180 m² (+ lähiala). 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Risto katastriüksuse (katastritunnus 31701:002:1510; sihtotstarve elamumaa 100 %, ruumikuju pindala 4180 m²) jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal (planeeritav), mille maakasutuse juhtotstarve on ühepere- ja ridaelamumaa, kus on lubatud moodustatava katastriüksuse suurus vähemalt 1500 m2. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 250, 14. oktoober 2019

Lisa 2_planeeringuala skeem

Planeeringu eskiis

 

Kohila Vallavolikogu 24. september 2019. a otsusega nr 38 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Pahkla külas Kingumõisa kinnistul.

Planeeritav ala asub Pahkla külas Pahkla mõisa pargi kaitsealal. Planeeritava ala moodustab Kingumõisa kinnistu. Planeeritava ala suurus on 3,85 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kingumõisa (katastritunnus 31701:001:0544, registriosa nr 1956037, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 3.85 ha) kinnistu osa hoonestusala ja ehitusala määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kohila valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala haljasala ja parkmetsa maal, alal, mis on mõeldud avalikuks kasutuseks. Arvestades eelnevat sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt alal üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet. Arvestades asjaolu, et Kingumõisa kinnistu paikneb Pahkla mõisa pargi kaitsealal ning Kingumõisa kinnistul asuv pargiosa on kasutusest väljas, hooldamata, võsastunud ning sinna on kasvanud seemne- ja võrsetekkelisi puid. See pargiosa on minetanud oma ilu ja kasutusfunktsiooni ning vajab hooldust ja pargielementide taastamist ja/või uute elementide loomist. Pargiosa kasutamine elukohana võib aidata kaasa pargi heakorra taseme tõusule ja kasutamise suurenemisele.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 38, 24. september 2019

Lisa 2_Planeeringuala skeem

Lisa 3_Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lisa 4_Koopia Keskkonnaameti 20.03.2019 kirjast nr 7-9/19/2637-2

 

Kohila Vallavalitsuse 06. september 2019. a korraldusega nr 214 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Kohila vallas Aespa alevikus Lepa tn 5 kinnistul.

Planeeritav ala asub Raplamaal, Kohila vallas, Aespa alevikus, Suvila tee (11240 Tõdva-Hageri riigitee) ja Lepa tänavate ristmiku idaküljel. Planeeritav ala koosneb Lepa tn 5 kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2264 m² (+lähiala).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepa tn 5 kinnistu (katastritunnus: 31701:001:0102; sihtotstarve: ärimaa 100%, ruumikuju pindala: 2664 m²) jagamine kaheks katastriüksuseks, katastriüksuse piiride korrigeerimine vastavalt kohapealsele olukorrale, hoonestusala ja ehitusõiguste määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade ning lähiaadresside määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, kus maakasutuse juhtotstarve on ärimaa. Kuna maa-ala külgneb üldplaneeringuga ette nähtud elamualadega ning detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarvet olemuslikult (ärimaa sihtotstarbe ülekaal), siis ei ole algatatav detailplaneering vastuolus Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 214, 06. september 2019

Lisa 2_Planeeringuala skeem

 

Kohila Vallavalitsuse 25. jaanuar 2019. a korraldusega nr 30 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Kohila valla Pihali küla Sõeru ja Vanakubja kinnistutel (katastritunnused: 31701:006:0188, 31701:006:0511).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõeru ja Vanakubja katastriüksuste täiendav kruntimine, maaüksuste sihtotstarvete täpsustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine (sh detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine) ning parima tasakaalustatud ruumilahenduse leidmine spordiväljakute ja majutushoonete rajamiseks. 

Planeeritav ala asub Pihali külas 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ääres. Planeeritav ala koosneb Sõeru ja Vanakubja kinnistutest. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,2 ha. 

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa ning kaubandus- , teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Algatamise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

 

Kohila Vallavalitsuse 21. september 2018. a korraldusega nr 240 algatati detailplaneering ning anti lähteseisukohad Kohila valla Pukamäe küla Kasteheina katastriüksusel

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasteheina katastriüksuse (katastritunnus 31701:004:0472; sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, ruumikuju pindala 1,8 ha) elamumaa kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine.

Planeeritav ala asub Pukamäe külas 20107 Lohu-Kohila tee ja Keila jõe vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Kasteheina kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal (planeeritav), mille maakasutuse juhtotstarve on ühepere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatamise korraldus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

Lisa 3 KSH eelhinnang

 

Kohila Vallavolikogu 26. juuni 2018. a otsusega nr 24 algatati detailplaneering ning anti lähteseisukohad Kohila valla Pihali küla Pääsusilma katastriüksusel (katastritunnus 31701:006:0107).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pääsusilma (katastritunnus 31701:006:0107, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16073 m3) katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeritav ala asub Pihali küla keskusest ligikaudu 800 m kaugusel idas, 20103 Pihali-Adila-Rabivere riigimaantee vahetusläheduses (u 300 m kaugusel). Planeeritava ala suurus on 16073 m2 (lisa 2).

Kohila valla üldplaneeringu (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) kohaselt asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa (hajaasustuse ala, kus võivad paikneda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned). Vastavalt üldplaneeringule ja planeerimisseadusele on hajaasustusega alal lubatud ilma detailplaneeringut koostamata ehitada üksikelamu koos juurdekuuluvate abihoonetega. Ehitusõiguse saamiseks hajaasustusega alal peab moodustatava uue katastriüksuse suurus olema vähemalt 2 ha.

Antud detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet ja hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet. Vastavalt üldplaneeringule on määratud uuselamumaa kruntide minimaalsuurused, et välistada hajaasustusse liigtihedate elamualade ning maapinna ülekoormatus ja linnalike uuselamurajoonide teket. Detailplaneeringuga kavandatava elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse asukohta ja pindala arvestades ei teki antud piirkonnas liigtihedaid elamualasid, sest lähimad elamud jäävad 500 m kaugusele. 

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Algatamise otsus

Lisa 2 Planeeringuala skeem

Lisa 3 KSH eelhinnang

 

Kohila Vallavalitsuse 26. august 2017 korraldusega nr 242 algatati Kooli tn 5a kinnistu (katastritunnus 31801:011:0004) ja lähiala(Side tänav, katastritunnus 31801:011:0018; Garaaži alajaam, katastritunnus 31801:011:0110; Kapa männik, katastritunnus 31801:013:0006; Kooli tn 5, katastritunnus 31801:011:0030) detailplaneeringu koostamine Kohila alevis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tootmismaa katastriüksuse muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks üldplaneeringus ette nähtud korterelamuehituse alale. Krundi asukohast lähtuvalt määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Detailsemalt planeeringute kataloogis DP 2017-003 17.

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS