Arengukavad

Kohila valla arengukava 2018 – 2025 

Lisa 1. Valdkondlikud tegevuskavad:
1.1.       Juhtimine ja arengu rahastamine 
1.2.       Ettevõtluskeskkond ja tööjõud 
1.3.       Elukeskkond 
1.4.       Haridus ja noorsootöö
1.5.       Kultuur 
1.6.       Sport 
1.7.       Sotsiaalne heaolu 
Lisa 2. Valdkondlikud SWOT-analüüsid 
Arengukava määrus 

Arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025"

Arengustrateegia määrus

_______________________________________________________

Raplamaa arengustrateegia 2035+

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 

__________________________________________________

 

Kohila esmatasandi tervisekeskuse arengukava

Kohila liikuvusuuring (Hendrikson&KO)

Kohila Ruumikava (Linnalabor)

Kohila Vallavalitsus ja Tervisenõukogu viisid 2015. aasta aprillis-mais läbi vallaelanike küsitluse, et teada saada:

  • Kuidas vallas loodud sportimis- ja liikumisvõimalusi tegelikult kasutatakse ning       üritustel osaletakse?

  • Kuidas võimalusi rikastada ja liikumist mugavamaks muuta?

Analüüsi koondi vastuses küsimustele 1-13, mis puudutavad tervist ja rahvaspordiüritustel osalemist leiad siit 

Analüüsi koondi vastus küsimusele 14, mis puudutab ettepanekuid liikumisvõimaluste parendamiseks, leiad siit 

Täname kõiki vastajaid!

Kokkuvõte elanike küsitlusest kultuuri ja vaba aja osas 2017. aastal

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskmaa puhkemajanduse ja turismi strateegia 2015 ja tegevuskava 2010

Kohila valla hariduse arengukava 2011-2018

Hariduse arengukava lisa

Soojamajanduse arengukava

Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
Lisa: Aespa ja Vilivere ÜVK rajamise piirkonnad

Jäätmekava

------------------------------------------------------------------------------------------------------