19.02.20

Detailplaneeringute avalikustamine (avalik väljapanek)

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust ja esitada ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult paberkandjal või elektroonselt valla e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee. 

 

Aespa alevikus Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavalitsuse 03. veebruar 2020 korraldusega nr 24 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering.

23658 m² suurune planeeringuala asub Aespa alevikus Ojanurme ja Viljaku tänava äärsel alal.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on seitsme uue elamumaa moodustamine maatulundusmaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine seitsme üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud haljasala ja parkmetsa alal. Otsa-Ojanurme kinnistu detailplaneering on osaliselt vastuolus valla üldplaneeringuga, kuid ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 03.03-16.03.2020. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel (www.kohila.ee). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 16.03.2020 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Otsa-Ojanurme_DP-asukoha skeem

Otsa-Ojanurme_DP-tugiplaan

Otsa-Ojanurme_DP-põhijoonis

Otsa-Ojanurme_DP-seletuskiri

Otsa-Ojanurme_DP-kooskõlastused

Otsa-Ojanurme_DP-menetlusdokumendid

 

Vilivere külas Kullametsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavolikogu 29. jaanuar 2019. a otsusega nr 4 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Kullametsa kinnistu detailplaneering.

Ligikaudu 10045 m2 suurune planeeringuala asub Vilivere külas Vilivere tee ja Keila jõe vahelisel alal. Planeeritav ala külgneb põhjast Karina elamumaaga, läänest Vilivere tee transpordimaaga, lõunast Salu elamumaaga ning idast Keila jõega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse andmine ühepereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse reservmaale.

Planeeringuga kavandatakse Keila jõe kalda ehituskeeluvööndisse uut elamumaad, millega kaasneb hoonete ja rajatiste rajamine ning kõlviku muutmine (metsamaast õuemaaks). Katastriüksusel puuduvad elutegevuseks vajaminevad tehnovõrgud ja kommunikatsioonid, mis tuleb täiendavalt rajada ning ehitustegevuse ning edasise elutegevusega kaasneb kõrghaljastuse osaline likvideerimine (raadamine).

Lähtudes looduskaitseseaduse § 40 sätestatust ja arvestades, et planeeringu ellurakendamisel ei kahjustata looduskoosluseid olulises ulatuses, inimtegevuse mõju suurenemine ei ole kalda kaitse eesmärgi seisukohalt oluline, planeeringulahendus on sellele piirkonnale iseloomulik ja arvestab selle piirkonna kalda eripära ning ei takista vaba liikumist kaldal ja juurdepääsu kallasrajale, andis Keskkonnaamet nõusoleku kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.09-09.10.2019. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel (www.kohila.ee). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 09.10.2019 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Kullametsa_DP-seletuskiri

Kullametsa_DP-situatsiooniskeem

Kullametsa_DP-olemasolev olukord

Kullametsa_DP-põhijoonis tehnovõrkudega

Kullametsa_DP-illustratiivsed vaated

Kullametsa_DP-kooskõlastuste kokkuvõte

Kullametsa_DP-menetlusdokumndid

 

Kohila alevis Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Kohila Vallavalitsuse 17. mai 2019 korraldusega nr 125 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala detailplaneering (Loovmaastik OÜ).

Ligikaudu 3,83 ha suurune planeeringuala asub Kohila alevi põhjaosas Tööstuse tänava äärsel alal. Läänest külgneb planeeritav ala Tööstuse tn 23 elamumaaga ja Tööstuse tn 19a tootmismaaga. Põhjast piirneb ala Tööstuse tn 27a tootmismaaga ja Vetuka tee 3 maatulundusmaaga. Idast piirneb ala reformimata maaga.

Detailplaneeringu eesmärk on korterelamute, transpordimaade ja sotsiaalmaa katastriüksuste moodustamine üldkasutatava maa, elamumaa ja transpordimaa arvelt, kavandades 11 krunti – 6 elamumaa krunti, 2 tänavamaa krunti, 2 ühiskondliku kasutusega maa krunti ja üks tootmismaa krunt alajaama jaoks. Kogu planeeringualale on maksimaalselt planeeritud kuni 78 korterit.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 19.06-03.07.2019. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehel (www.kohila.ee). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 03.07.2019 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.07.2019 kell 18.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, istungite saal).

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_seletuskiri

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_situatsiooniskeem

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_olemasolev olukord

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_kontaktvöönd

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_põhijoonis

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_tehnovõrkude koondplaan

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_3D_illustratsioonid

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_tööliselamute uuring

Tööstuse tn 29a kinnistu ja lähiala_DP_menetlusdokumendid

 

Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatab Kohila Vallavalitsus, et Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.03-03.04.2019. 

Kohila Vallavolikogu 26.07.2018 otsusega nr 24 algatati Pihali külas Pääsusilma kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Pihali külas ning hõlmab Pääsusilma katastriüksust (katastritunnus 31701:006:0107, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16073 m3). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pääsusilma katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86 kehtestatud Kohila valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga muudetakse alal üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet ja hajaasustuse minimaalse uue katastriüksuse suuruse nõuet.

Detailplaneeringu eskiisi kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kohila Vallavalitsuses tööaegadel (Vabaduse tn 1, Kohila alev) ning Kohila valla kodulehel (www.kohila.ee).

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 15.04.2019 kell 16.00 Kohila vallamajas (Vabaduse tn 1, istungite saal).

Pääsusilma_DP_seletuskiri_eskiis

Pääsusilma_DP-01_Situatsiooniskeem_eskiis 

Pääsusilma_DP-02_Tugiplaan_eskiis

Pääsusilma_DP-03_Põhijoonis_eskiis

 

Kohila Vallavolikogu 24. aprill 2018. a otsusega nr 24 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Viigi kinnistu osa detailplaneering.

Ligikaudu 16 ha suurune planeeringuala asub Kohila alajaamast lõunas, Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee lääneküljel ning Vabaduse tn 29c, 29b, 29a, 29, 27 ja 25 elamukruntide tagaküljel.

Detailplaneeringu eesmärk on uute elamumaade ja piirkonda teenindavate maade moodustamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86; edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on looduslik haljasmaa, kus võivad asuda üksikud paikkonda sobivad elu-, ühiskondlikud- ja tootmishooned. Detailplaneeringu algatamine sisaldas üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Kohila valla üldplaneeringut planeeritava maa-ala juhtotstarbe osas. Loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale kavandatakse 17 elamumaa sihtotstarbega krunti, sh üks krunt, millele on antud võimalus rajada rida- või korterelamud. Lisaks kolm krunti, mis on võimalik perspektiivis liita Vabaduse tn äärsete elamumaa katastriüksustega. Samuti on kavandatud 2 transpordimaa krunti pos 17 ja 20, mis on ette nähtud avalikult kasutatava teena. Elamuala planeerimine on kooskõlas koostatava maakonnaplaneeringuga, mille alusel on antud piirkond kavandatud linnalise asustusega alaks.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 17.05-13.06.2018. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) ning digitaalselt Kohila valla veebilehelhttp://kohila.kovtp.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 13.06.2018 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870)

Seletuskiri

Tugiplaan

Põhijoonis

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

 

Toimetaja: SILLE RÕÕMUS