Blanketid

Sotsiaalhoolekanne

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks (esmane)
Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks(korduv) 
Avaldus saunapileti soodustuseks
Avaldus hooldekodukoha saamiseks
Avaldus matusetoetuse saamiseks

Lastega seotud dokumendid

Sotsiaalvaldkond

Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks (esmakordne)
Avaldus lapsehoiutoetuse saamiseks (igakuine)
Avaldus 1. klassi astuja toetuse saamiseks
Avaldus lasteaia toidutasu ja kohatasu soodustuse kohta
Avaldus õpilase sõidukulude kompenseerimiseks

Haridusvaldkond

Lasteaiakoha taotlemise avaldus
Taotlusvorm huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotlemiseks rahvusvahelisteks võistlusteks
Kohatasu soodustus lasterikkale perele või alates teisest lapsest

 

Ehitustegevus

Detailplaneeringu algatamine
Avaldus reklaami paigaldamiseks
Reklaamimaksu deklaratsioon
Avaldus teede ja tänavate sulgemiseks ja maksuotsus
Avaldus kaevetööde teostamiseks
Ehitisregistri taotluste vormid 

Jäätmemajandus

Korraldatud jäätmeveost erandkorrast vabastamise taotlus
Kinnituskiri jäätmeveo vabastuse pikendamise kohta
Taotlus korraldatud jäätmeveo konteinerite ühiskasutuseks

Keskkonnaalased toimingud
Raieloa taotlus
Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

Maatoimingud
Avaldus katastriüksuse jagamiseks 
Avaldus sihtotstarbe muutmiseks

Avaldus katastriüksuse jagamiseks ja sihtotstarbe määramiseks kehtestatud detailplaneeringu alusel

Avaldus katastriüksuste piiride muutmiseks, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramiseks

 

Eelarve
Eelarve kord
Muudatusettepanek valla eelarve projektile
Taotlus valla eelarvesse
 

Kultuur, sport, noorsootöö, seltsitegevus, külade üritused

Projektitoetuse taotlusvorm
Spordiklubi treeningtegevuse toetuse taotlusvorm
Seltsitegevuse toetuse taotlusvorm
Lisa1 eelarve vorm (elektrooniliseks täitmiseks)
Lisa1 eelarve vorm (paberil täitmiseks)
Lisa 2 eelarve vorm (huvihariduse kaardistamine)
Kuluaruande vorm

Huvihariduse ja huvitegevus rahastuse taotlusvorm

Kohalikud teed

Avaldus eratee talihoolde tegemiseks
Avaliku ürituse loa taotlus