Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Kohila vallas töötavad sotsiaalhoolekande valdkonnas sotsiaalnõunik Väino Maasalu, sotsiaaltööspetsialist Triin Voodla ja lastekaitsespetsialist Maris Uutma, kes korraldavad sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaalnõustamist, lastekaitsetööd ning määravad riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi.

Oma töös lähtutakse riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.