« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aespa alevikus Lepa tn 5 kinnistul

Kohila Vallavalitsuse 06. september 2019. a korraldusega nr 214 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Kohila vallas Aespa alevikus Lepa tn 5 kinnistul.

Planeeritav ala asub Raplamaal, Kohila vallas, Aespa alevikus, Suvila tee (11240 Tõdva-Hageri riigitee) ja Lepa tänavate ristmiku idaküljel. Planeeritav ala koosneb Lepa tn 5 kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2264 m² (+lähiala).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepa tn 5 kinnistu (katastritunnus: 31701:001:0102; sihtotstarve: ärimaa 100%, ruumikuju pindala: 2664 m²) jagamine kaheks katastriüksuseks, katastriüksuse piiride korrigeerimine vastavalt kohapealsele olukorrale, hoonestusala ja ehitusõiguste määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade ning lähiaadresside määramine.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal, kus maakasutuse juhtotstarve on ärimaa. Kuna maa-ala külgneb üldplaneeringuga ette nähtud elamualadega ning detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarvet olemuslikult (ärimaa sihtotstarbe ülekaal), siis ei ole algatatav detailplaneering vastuolus Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 214, 06. septembet 2019

Lisa 2_Planeeringuala skeem