« Tagasi

Kuigi ilmad on veel ilusad on aeg mõelda ka talve peale.

Kohila vallas teeb kevadel toimunud uue teede hooldetööde hanke tulemusena kuni 2021. aastani  lepingu alusel tööd Leonhard Weiss Viater Ehitus AS.

Lumetõrjet tehakse  vallale kuuluvatel teedel, avaliku kasutuse lepingu või isikliku kasutusõiguse alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on avalduse alusel vastu võetud vallavalitsuse korraldus talihoolde teostamiseks Kohila Vallavolikogu  18.12.2018 määrusega nr  20 kehtestatud "Kohila valla erateede talihoolduse  kord" alusel.

Teenust on õigus saada Kohila vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt.

Vald ei näe vajadust teostada lumetõrjet seal, kus ei elata alaliselt. Maaomanik peab andma  nõusoleku oma kinnistul asuva eratee teeregistrisse kandmiseks, sest siis saab selle kanda ka lepingupartnerile antavale lumetõrjekaardile.

 Samas peab eratee vastama järgmistele tingimustele:
 1) tee seisukord on hooldusmasina liiklemiseks vajalikele nõuetele vastav (tee on piisava kandevõimega, tasane ja sobiva kattega);
 2) hooldatav teeala (tee, tee äär) on puhastatud hooldusmasinat ohustavatest takistustest 2 m ulatuses tee katte servast arvates või need (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kännud, kiviparkett jms) on tähistatud talvel nähtaval viisil;
 3) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimedal ajal ning lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
 4) hooldatava tee kohalt on eemaldatud puude oksad 4 m kõrguselt;
 5) talihooldust ei sega teel parkiv(ad) sõiduk(id) või muud teemaale paigutatud takistused;
 6) tee hooldajal võimaldatakse lume lükkamine teega piirnevale alale;
 7) tagatud on hooldusmasina manööverdamisala olemasolu;
 8) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad hooldusmasina liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
 9) mitut kinnistut läbiva tee korral puudub teiste kinnistuomanike vastuseis talihoolduse korraldamise suhtes;
 10) eratee omanik on andnud kirjaliku nõusoleku eratee teeregistrisse kandmiseks;
 11) vajadusel on eratee tähistatud teenimetähisega.

 Teenust ei osutata erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ning kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed. Vahemärkusena olgu öeldud, et naabervallas Raplas on selleks numbriks 60 m.

Määruses täpsustamata teenuse osutamise erijuhud otsustab vallavalitsus, üheks näiteks on juurdepääsutee  talihoole vanemate  või haigete inimeste kodudeni.

Kinnisvara arendusala ning  Aespa alevikus, Vilivere  ja Urge külas asuva aiandusühistu teel teenuse saamiseks on vallal samuti  erisused.

Teenust osutatakse nende siseteedel kuni kinnistuni, kus elab Eesti rahvastikuregistri järgi Kohila valda registreeritud elanik, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt.

 

Suureks mureks on see, et endiste aiandusühistute kitsad tänavad ei kipu vastama hooldusmasina liiklemiseks vajalikele nõuetele. Tihti ei ole  tee  lumetõrje teostamise hetkel avatud avalikuks kasutamiseks, st sissepääsu aiandusühistu või kinnisvara arendusala territooriumile on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega. Teehooldaja aga ei teosta lisategevusi nagu seda on värava avamine. Teenuse osutamine katkestatakse ka kui ei ole lund kuhugi lükata, sest selle ääres pargitakse autosid. Eriti markantsed on need olukorrad, kus tegemist on ilmselt inimese tööautode- suurte haagisautodega.

Viimasel ajal on lausa trendiks kujunemas avalikule, vallale kuuluvale maale kiviparketi vms. paigaldamine, et seda kasutada oma autode parkimise kohana. Parkimine tuleks ikka lahendada oma kinnistu piires.

Kohila Vallavalitsus ootab omanike avaldusi erateedel tasuta lumetõrje tegemiseks hiljemalt jooksva aasta 15.oktoobriks.

Avalduse blankett ja teenuse saamise kord  ning  lumetõrje kaardid piirkondade kaupa on olemas valla kodulehel -Ehitus, planeerimine, teed – all.

Isikud, kelle teel tehti varasematel aastatel avalduse alusel vallapoolset talihooldust, ei pea esitama uut avaldust, kuid peavad tagama avalduse rahuldamise eelduseks olevate tingimuste täitmise (vt kord). Vastasel juhul on vallal õigus talihoolde tegemine peatada kuni tingimuste täitmiseni.