« Tagasi

Viie platsi projekteerimine

Pakkumiskutse                                                                         24.10.2019

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg  kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

Tel 58 999 392,

kontaktisikud: Karl - Kristjan Suits ja Kalver Künnapuu

Ülesanne: Põhiprojekti koostamine Kohila Gümnaasiumi skatepargi rajamiseks (kuupäevaks 01.02.2020), Raudtee tänava parkimisplatsi rajamiseks (kuupäevaks 01.03.2020), Tööstuse tn 19f esise kergtee lõigu rajamiseks (kuupäevaks 01.04.2020) , vallamaja parkla laiendamiseks ja vallamaja esise kõnnitee rekonstrueerimiseks (kuupäevaks 01.04.2020) kokku 5 asukohta Kohila alevis.

Töövõtjal esitada detailne mahutabel materjali- ja tööloenditega, mille alusel minnakse ehitushankesse. Töövõtja täidab mahutabelid valemitega, et Ehitaja saaks mahutabeli sisestamisel koostada pakkumise. Projekti osadest eraldi esitab Töövõtja taotluseelarve, et Tellija saaks planeerida rahalised vahendid. Mahutabelid tuleb koostada iga platsi kohta eraldi.

Tänavavalgustuse projekteerimisel kasutada Kohila valda paigaldatud Schreder TECEO seeria valgusteid v.a Vallamaja esine plats.

A. Eesmärk:

Liikluskorralduse, -ohutuse ja mugavuse taseme tõstmine, rajatiste optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine.

Keskkonnakaitse, heakorrastuse ja liigvee eemaldamise lahenduste leidmine.

B. Olemasolev olukord:

Asukoht: Kohila alevi põhjapoolne osa.

Prognoositav maakasutus tööalade kaupa:

Tööala nr 1. Gümnaasiumi juurde rajatav skatepark koos tänavavalgustusega:

 1. Läänekalda üldkasutatav maa 31701:001:1207 Kohila alev;
 2. Kooli tn 1 ühiskondlike ehitiste maa 31701:001:1208 Kohila alev.

Tööala nr 2. Raudtee tänava peatusplats koos tänavavalgustiga:

 1. Raudtee tänav L2 transpordimaa 31801:007:0002 Kohila alev;
 2. Jaama tn 6//Tallinn-Lelle-Pärnu 32,5-33,3 km transpordimaa 31801:005:0001 Kohila alev.

Tööala nr 3. Tööstuse tn 19f esise kõnnitee lõik:

 1. Tööstuse tn 19f tootmismaa 31801:002:0180 Kohila alev;
 2. Tööstuse tn 19h tootmismaa 31701:001:1154 Kohila alev;
 3. Tööstuse tänav L4 transpordimaa 31801:002:0046 Kohila alev;
 4. Keila jõgi L3 veekogude maa 85% üldkasutatav maa 15% 31701:001:0568 Kohila alev.

Tööala nr 4. Vallamaja taguse parkimisplatsi laiendus tänavavalgustiga:

 1. Vabaduse tn 1 ühiskondlike ehitiste maa 31801:016:0002 Kohila alev.

Tööala nr 5. Vallamaja esise platsi rekonstrueerimine koos tänavavalgustiga:

 1. Vabaduse tn 1 ühiskondlike ehitiste maa 31801:016:0002 Kohila alev

Tööaladele jäävad tehnovõrgud: Veevarustus ja kanalisatsioon, side ja elektrikaablid ning õhuliinid. Täpsustatakse geodeetilise mõõdistusega.

Tellijal on olemas Kohila Gümnaasiumi skatepargi ala kattev geodeetiline mõõdistus, mis on teostatud 2019 aastal (Lisa 8 Läänekalda 2019 mõõdistus.)

Kitsendused:

 1. Riigitee kaitsevöönd;
 2. Raudtee kaitsevöönd;
 3. Tehnovõrkude kaitsevööndid;
 4. Keila jõe kitsendused  (kallasrada, veekaitsevöönd ja ehituskeeluala).

Tööalal kehtivad detailplaneeringud:

Tööala nr 1. Kohila Gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneering, kehtestatud Kohila Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 239.

Tööalad nr 4. ja 5. Vabaduse tn 1 maa-ala detailplaneering, kehtestatud Kohila Vallavolikogu 28.09.2004 otsusega nr 133

Koostatud projektid:

Teadaolevalt puuduvad.

C. Projekteerimise nõuded tööalade kaupa:

Tööala nr 1. Kohila Gümnaasiumi skatepark:

 1. Näha ette ca 13x28 m suuruse platsi rajamine skatepargi jaoks;
 2. Soovitav platsi katend asfaltbetoon;
 3. Anda platsiga külgneva ala vertikaalplaneering arvestades olemasoleva kõnniteega ning kirjeldada sadevee ja liigvee ärajuhtimine;
 4. Mitte arvestada olemasoleva kõnnitee ümberehitamisega;

.Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;

 1. Vastavalt geoloogiliste uurimiste tulemustele (1 geoloogiline puurauk vastavalt tellija poolt ettenähtud asukohas) anda platsi konstruktsiooni tüüp ja kooskõlastada tellijaga.
 2. Näha ette välisvalgustuse lahendus;

Tööala nr 2. Raudtee tänava peatusplats:

 1. Näha ette Raudtee tänavale 20 kohaline parkimisplats sõiduautodele;
 2. Parkimiskohad näha ette teega 90⁰ all;
 3. Näha ette vastavad liikluskorraldusvahendid;
 4. Soovitav platsi katend asfaltbetoon;
 5. Anda platsiga külgneva ala vertikaalplaneering arvestades olemasoleva sõiduteega ning kirjeldada sadevee ja liigvee ärajuhtimine;
 6. Mitte arvestada olemasoleva sõidutee ümberehitamisega;
 7. Projekteerimisel reserveerida maa-ala perspektiivse Kapa tänava kergtee ühendamiseks raudtee ülekäigukohaga;
 8. Vajadusel näha ette puude raie, puude raie vajaduse arvestamisel puutüve kaugus rajatisest 4 m;
 9. Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;
 10. Vastavalt geoloogiliste uurimiste tulemustele (2 geoloogilist puurauku vastavalt tellija poolt ettenähtud asukohas) anda tee konstruktsiooni tüüp ja kooskõlastada tellijaga.
 11. Näha ette välisvalgustuse lahendus;

Tööala nr 3. Tööstuse tn 19 f esise sõidutee ja kergtee lõik:

 1. Näha ette sõidutee lõigu rekonstrueerimine ja sellega paralleelse kergtee ehitamine ca 75 meetri pikkuselt;
 2. Kergtee lõik viia mõlemas otsas kokku olemasoleva kergteega;
 3. Kergtee katte laiuseks näha ette 2,5 m;
 4. Sõiduteele näha ette raskeveokitele (25 t) sobiv sõidutee kandevõime;
 5. Soovitav teede katend kahekihiline asfaltbetoon;
 6. Anda tööala vertikaalplaneering ning lahendada sadevee ja liigvee ärajuhtimine, soovitavalt näha ette depressiooniala arvestav torustik;
 7. Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;
 8. Anda sadeveeärastuse kohta eskiislahendus (vajadusel variandid) ja kooskõlastada tellijaga lõplik lahendus;
 9. Sadevee koguse arvestusel hinnata Tööstuse tn 19 f piirdeaiataguse platsi mõju;
 10. Arvestada Keila jõest tulenevate kitsendustega (kallasrada, veekaitsevöönd ja ehituskeeluala);
 11. Vastavalt geoloogiliste uurimiste tulemustele (6 geoloogilist puurauku vastavalt tellija poolt ettenähtud asukohas) anda kõnnitee konstruktsiooni tüüp ja kooskõlastada tellijaga.

Tööala nr 4. Vallamaja taguse parkla laiendus:

 1. Näha ette olemasoleva parkla laiendamine lääne suunas 10 koha (5+5) võrra;
 2. Parkimisbokside laiuseks näha ette 2,7 m;
 3. Soovitav tee katend asfaltbetoon või sillutuskivi;
 4. Anda tööala vertikaalplaneering ning lahendada sadevee ja liigvee ärajuhtimine;
 5. Mitte arvestada olemasoleva parkla ümberehitamisega;
 6. Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;
 7. Vajadusel näha ette olemasoleva välisvalgustuse kaabli ümbertõstmine;
 8. Näha ette välisvalgustuse lahendus;
 9. Anda sademeveeärastuse kohta eskiislahendus (vajadusel variandid) ja kooskõlastada tellijaga lõplik lahendus;
 10. Näha ette valvekaamerate paigaldus;

Tööala nr 5. Vallamaja esise platsi rekonstrueerimine:

 1. Näha ette olemasoleva kiviparketi katte kallete korrigeerimine;
 2. Anda tööala vertikaalplaneering ning lahendada sadevee ja liigvee ärajuhtimine;
 3. Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;
 4. Näha ette olemasolevale kaabeldusele uute kääbusvalgustite paigaldus;
 5. Anda sadeveeärastuse kohta eskiislahendus (vajadusel variandid) ja kooskõlastada tellijaga lõplik lahendus;
 6. Sademevee eelvooluna kasutada vallamaja lääneotsa juures asuvat immutusala;
 7. Valgustuseks kasutada n.ö pollar tüüpi vandalismi kindlaid valgusteid. Konkreetne valgusti kooskõlastada Tellijaga. Esitada 3 -5 erinevat varianti  valikuks.

Geodeetiline mõõdistus:

 1. Mõõdistada tööalad lähtudes Maanteeameti nõuded teede projekteerimise ehitusgeodeetilistele uurimistöödele (M 1 : 500 – 1 : 5000) (PROJEKT). www.mnt.ee  rubriik;
 2. Töövõtja peab koostama geodeetilised alusplaanid/ täpsustama olemasolevaid. Lisame juurde olemasolevad andmed geodeesia kohta.

Geoloogilised eeluuringud teostada arvestades Maanteeameti peadirektori 4 märtsi 2002 a. käskkirjaga nr. 39 kinnitatud "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52" ja 6. mai  2004 a. käskkirjaga nr. 72 kinnitatud "Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52" muutmine.

Projekteerija vastutab projekteerimiseks piisava uurimistööde mahu eest, arvestades projektlahenduste erinevate variantidega.

Vormistada asukoha skeem M 1/2000 ja tee projektplaan (asendiplaan) M 1/500 koos kinnistupiiride ja aadresside ning katastritunnuste ära näitamisega.

Tellijal puuduvad geoloogilised uuringud projekteerimiseks määratud piirkondade kohta. Tellija soovib vähemalt 9 puuraugu teostamist arvestusega (Raudtee plats 2 puurauku, Tööstuse 19 f juures 6 puurauku, Kohila Gümnaasiumi skatepark 1 puurauk).

Selgitada tehnovõrkude ümberehituse vajadus, taotleda tehnilised tingimused ja anda ligikaudne tööde maksumus.

Koostada töömahtude loend ja taotluseelarve iga tööala kohta eraldi komplektina.

Kooskõlastamine:

 1. Eskiisprojekt Kohila Vallavalitsus;
 2. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS;
 3. Tööalale jäävate tehnovõrkude valdajad;
 4. Maaomanikud krundijaotuskavadel või isikliku kasutusõiguse joonistel.

Töövõtja peab teostama ehitusajal projektile järelevalvet ja võimalike puuduste tasuta likvideerimise ehitustööde ajal kuni ehitustööde vastuvõtmiseni, 10 % projekti maksumusest maksab Tellija  Töövõtjale peale ehitustööde vastuvõtmist või 2 aasta pärast peale põhiprojekti vastuvõtmist.

Vormistus: Projekt esitada ehitusloa saamiseks 3 identses eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt (*.dwg ja *.pdf formaadis). Esitada tee ehitusloa taotlus.

Lisa 1 skeem Tööala: Kohila Gümnaasiumi skatepark.

Lisa 2 skeem Tööala: Raudtee tänava parkimisplats.

Lisa 3 skeem Tööala: Tööstuse tn 19f esise kergtee kõik.

Lisa 4 skeem Tööala: Vallamaja parkla laiendus.

Lisa 5 skeem Tööala: Vallamaja esise platsi rekonstrueerimine.

Lisa 6 skeem Tööalade paiknemine.

Lisa 7 Viie platsi hinnaloend.

Lisa 8 Läänekalda 2019 mõõdistus.

Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind ja teede projekteerimise kutse kvalifikatsiooni olemasolu.

Hinnapakkumised esitada vastavalt loetelule (Lisa 7 Viie platsi hinnaloend) hiljemalt

 04.11.2019. kell 11.00 Kohila Vallavalitsuse kabineti nr 17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-posti karl-kristjan.suits@kohila.ee

 

 

Karl – Kristjan Suits

Teedespetsialist

Tel: 58 999 392