« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Urge külas Risto kinnistul

Kohila Vallavalitsuse 14. oktoober 2019 korraldusega nr 250 algatati Urge külas Risto kinnistu detailplaneering. 

Planeeritav ala asub Urge külas Tiksi tee läänelõigu lõunapoolsel küljel. Planeeritav ala koosneb Risto kinnistust ja lähialast. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4180 m² (+ lähiala). 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Risto katastriüksuse (katastritunnus 31701:002:1510; sihtotstarve elamumaa 100 %, ruumikuju pindala 4180 m²) jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusega alal (planeeritav), mille maakasutuse juhtotstarve on ühepere- ja ridaelamumaa, kus on lubatud moodustatava katastriüksuse suurus vähemalt 1500 m2. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavalitsuse korraldus nr 250, 14. oktoober 2019

Lisa 2_planeeringuala skeem

Planeeringu eskiis