« Tagasi

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kohila Vallavolikogu 29. oktoober 2019 otsusega nr 40 tunnistati osaliselt kehtetuks Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneering. Kohila Vallavalitsuse 28. september 2015 korraldusega nr 267 on kehtestatud Masti külas Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneering. Detailplaneering nägi ette nelja uue elamumaa, transpordimaa ja maatulundusmaa moodustamise ja ehitusõiguse määramise nelja üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks elamumaa ja maatulundusmaa jagamise teel üldplaneeringuga ette nähtud väikeelamute alal.

Planeeringualal asub käesoleval ajal 1 hoonestatud üksikelamu krunt, 3 hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnistut, 1 transpordimaa sihtotstarbega kinnistu ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu.

Aardle katastriüksuse (katastritunnus 31701:001:1037) omanik esitas Kohila vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneeringu Aardle katastriüksuse (planeeritud krunt nr 6) osas, kuna kinnistu omanik ei soovi kasutada ehitusõiguseta maad. Aardle kinnistu on küll kehtestatud detailplaneeringu alas, kuid jäi endise katastrijärgse sihtotstarbega maatulundusmaaks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule asub planeeritav ala väikeelemute maal ning planeeritud tiheasustusalal. Aardle kinnistu suurus on 10210 m2, mis vastab üldplaneeringuga määratud hoonestustingimustele. Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5 võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada ja laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning kui üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Aardle ja Haasa kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega Aardle katastriüksuse osas on jätkuvalt tagatud detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine ülejäänud planeeringu ulatuses.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 40, 29. oktoober 2019

Lisa 1_kehtetuks tunnistamise ala

Aardel ja Haasa kinnistute planeeringumaterjalid: Link: http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202013/004%2013%20Masti%20AARDLE/