« Tagasi

Männi lasteaia kahekordse hoone rekonstrueerimise projekteerimine

Pakkumiskutse                                                                  20.12.2019

                                                     

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851

Vabaduse 1, 79804 Kohila

tel.48 94 760,

kontaktisik: Ragne Pesur, tel 55560048

Ülesanne: Männi Lasteaia kahekordse majaosa eriosade (VK, EL, NV) ja arhitektuurne rekonstrueerimise (kööginurgad, põrandad, vahelaed ning trepid) põhiprojekt  koos osadeks jaotatud mahuloenditega,  millega Tellija läheb ehitushankesse.

Põhiprojektiga siduda  kokku 2019 ja 2012 aastal ehitatud kommunikatsioonisüsteemid (soojavarustus, elekter-valgustus, nõrkvoolu süsteemid sh. internet, ATS ja turvavalgus, ventilatsiooni tasakaal).

Pakkuja peab tegema kohapealse ülevaatuse Männi lasteaia majandusjuhataja/ direktoriga  ja taasesitamist võimaldaval viisil fikseerima. Pakkuja peab käima koha-peal tutvumas olemasolevate kommunikatsioonidega, et hinnata  projekteerimiseks vajalike olemasolevate kommunikatsioonide uuringute vajadust.

Projekt peab sisaldama:

1.  Lasteaia  2-kordse vanema osa sademevee, joogivee ja kanalisatsioonisüsteemide põhiprojekti  sh. välisvõrgu  projektiosa ja taastamistöid.

2. Lasteaia 2-kordse vanema osa  tugevvoolu piagaldise ja valgustussüsteemide põhiprojekti      vana osa tugevvoolupaigaldise ja valgustussüsteemide põhiprojekt (jaotuskeskus, valgusarvutused, jõupaigaldis, valguspaigaldis, turvavalgustus,)

3.Lasteaia 2-kordse vanema osa nõrkvoolupaigaldise projekt (valvesüsteem, automaatne tulekahjusignalisatsioon, internet)

4. Lasteaia 2 – kordse vanema osa sisetreppide ja vahelagede ning põranda konstruktiivne põhiprojekt vana osa sisetreppide ja vahelagede ning põranda konstruktiivne põhiprojekt

5. Lasteaia 2 – kordse vanema siseosa arhitektuurne põhiprojekt, hõlmates eriosade ja konstruktsioonide uuendusi.

Projekti koostajal esitada detailne mahutabel materjali- ja tööloendid osadena vastavalt Tellija poolsete jaotamistega (esialgsel hinnangul 6-7 osana). Projekteerija täidab mahutabeli valemitega, et Ehitaja saaks mahutabeli mahtude sisestamisel koostada pakkumise. Projektist eraldi esitab Töövõtja taotluseelarve, et Tellija saaks planeerida rahalised vahendid.

Töövõtja peab teostama ehitusajal projektile järelevalvet ja võimalike puuduste tasuta likvideerimise ehitustööde ajal kuni ehitustööde vastuvõtmiseni, 10 %  projekti maksumusest  maksab Tellija Töövõtjale peale ehitustööde vastuvõtmist või 2 aasta pärast peale põhiprojekti vastuvõtmist.

Alused :

  1. Sulane OÜ teostusdokumentatsioon 2018-2019 ehitustööde kohta.
  2. Vastavus EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" ja MKM määrusele nr 97 "Nõuded

ehitusprojektile".

  1. Põhiprojekti seletuskirjad vormistatakse vastavalt EVS 865-2:2014 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri." nõuetele.

Projekteeriija peab omama vähemalt kutsetunnistust arhitekti  tase 7.  Alltöövõtjad elektritööde, nõrkvoolu ja küttetorustike projekteerimist võimaldavad kutse-tunnistused ja MTR-i registreeringud registris.

Projekti üleandmise tähtaeg: 20.märts 2020 a koos kõigi osapoolte kooskõlastustega  ja ehitusloa väljastamisega

                                     

Parima pakkumise aluseks on soodsaim hind (vastavalt Lisa 1 -le)  ja nõuetekohaste kutsetunnistuste olemasolu pakkumise juures.

Puuuduliku pakkumuse esitamine on aluseks mittekvalfitseerimiseks

Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 31.12.2019 kella 12.00  e-post: direktor.manni@kohila.edu.ee

 

Lisad:

Lisa 1 projekteerimise hinna mahtude loetelu

 

Kalver Künnapuu

ehitusnõunik

tel 5556 0080