« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

RISTIKU tn 32 ja RISTIKU tn 34, PUKAMÄE KÜLA

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Pukamäe külas, Ristiku tn 32 ja Ristiku tn 34 kinnistutele.

Kohila vallavalitsusele esitati 14. november 2019 läbi ehitisregistri Pukamäe külas, Ristiku tn 32 ja Ristiku tn 34 kinnistutele projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/10987. Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 30. jaanuar 2007 otsusega nr 121 kehtestatud „Männi kinnistu detailplaneering".

Juhindudes ehitusseadustikust ja esitatud taotlusest, soovitakse projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringu järgselt moodustatud Ristiku tn 32 ja 34 kinnistute detailplaneeringus käsitletud hoonestusala ja ehitise arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 4 esitab Kohila vallavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi ja huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 29.01.2020 kuni 11.02.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine" korralduse eelnõu

Lisa 2_skeemid