« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.09.2020
Avaldamise lõpp: 25.09.2120


Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47
lõike 2
alusel.
Keskkonnaamet teatab, et Kohila Vallavalitsus (registrikood:
75018851)
(aadress Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Vabaduse tn 1, 79804) poolt
10.09.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa
L.VV/330679 muutmise taotlus nr nr
T-KL/1004908, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 10.09.2020
kirjana nr DM-111500-1 (menetlus nr M-111500), on menetlusse võetud.


Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 2 lg 2 koostoimes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
(edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 1 kohaselt on tegemist vee erikasutuse keskkonnaloga,
mida edaspidi nimetatakse keskkonnaloaks.
Kohila Vallavalitsus taotleb tähtajatu keskkonnaloa
L.VV/330679 muutmist, et lisada
keskkonnaloale pinnaveevõtt, millest soovitakse edaspidi talvisel perioodil (IV ja I
kvartal) toota kunstlund. Kohila Vallavalitsus hakkab Keila jõest (VEE1096100) võtma
IV ja I kvartalil pinnavett maksimaalselt 1500 m3/kvartalis Rapla maakonnas Kohila
vallas Kohila alevis Läänekalda kinnistul (registriosa 2985137, katastritunnus
31701:001:1207).
Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda Keskkonnaametis (va eriolukorra ajal) ja keskkonnaotsuste
infosüsteemis kotkas.envir.ee (menetlus nr M-111500).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?
register_date_start=&search=1&permit_nr=&application_type=&applicant=&proceeding_nr=111500®ister_date_end

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel
õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti
aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, Rapla.
Keskkonnaloa muutmise otususe eelnõu valmimisest
teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1658527