« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Pihali külas Sõeru ja Vanakubja kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavalitsuse 21. septembri 2020. a korraldusega nr 190 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Sõeru ja Vanakubja kinnistute detailplaneering.

Ligikaudu 16,2 ha suurune planeeringuala asub Pihali külas Pihali-Adila-Rabivere tee ääres.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõeru (katastritunnus 31701:006:0188, elamumaa 50% ja ärimaa 50 %, pindala 6,28 ha) ja Vanakubja katastriüksuste (katastritunnus 31701:006:0511; sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 9,9 ha) täiendav kruntimine, maaüksuste sihtotstarvete täpsustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine (sh detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine) ning parima tasakaalustatud ruumilahenduse leidmine spordiväljakute ja majutushoonete rajamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 12.10-25.10.2020. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 25.10.2020 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Sõeru ja Vanakubja_DP-asukoha skeem

Sõeru ja Vanakubja_DP-tugiplaan

Sõeru ja Vanakubja_DP-põhijoonis

Sõeru ja Vanakubja_DP-tehnovõrgud

Sõeru ja Vanakubja_DP-seletuskiri

Sõeru ja Vanakubja_DP-illustratiivne joonis

Sõeru ja Vanakubja_DP-menetlusdokumendid