« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Orava tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kohila Vallavalitsuse 19. oktoobri 2020. a korraldusega nr 217 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Orava tn 11 kinnistu (katastritunnus 31704:006:0330, elamumaa 100%) detailplaneering.

Planeeritav ala asub Aespa alevikus Orava tänava äärsel alal. Planeeritava ala suurus on 3521 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe uue üksikelamumaa moodustamine hoonestamata elamumaa jagamise teel ja ehitusõiguste määramine kahe üksikelamu ehitamiseks.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga.

Kohila Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 04.11-17.11.2020. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 17.11.2020 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Orava tn 11_DP-asukoha skeem

Orava tn 11_DP-olemasolev olukord

Orava tn 11_DP-põhijoonis tehnovõrkudega

Orava tn 11_DP-seletuskiri

Orava tn 11_DP-illustratiivne joonis

Orava tn 11_DP-kontaktvöönd

Orava tn 11_DP-menetlusdokumendid