« Tagasi

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kingumõisa kinnistu detailplaneeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kohila Vallavolikogu 24. septembri 2019. a otsusega nr 38 algatati Pahkla külas Kingumõisa kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kingumõisa (katastritunnus 31701:001:0544, maatulundusmaa 100%, pindala 3.85 ha) kinnistu osale hoonestusala ja ehitusala määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringus planeeritaval alal määratud haljasala ja parkmetsa maa maakasutuse juhtotstarvet osaliselt elamumaa juhtotstarbeks. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt alal üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet. Kingumõisa kinnistu paikneb Pahkla mõisa pargi kaitsealal ning Kingumõisa kinnistul asuv pargiosa on kasutusest väljas, hooldamata, võsastunud ning sinna on kasvanud seemne-ja võrsetekkelisi puid. See pargiosa  on minetanud oma ilu ja kasutusfunktsiooni ning vajab hooldust ja pargielementide taastamist ja/või uute elementide loomist. Pargiosa kasutamine elukohana võib aidata kaasa pargi heakorra taseme tõusule ja kasutamise suurenemisele.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10.11-09.12.2020. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 09.12.2020 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 14.12.2020 algusega kell 16.00 Kohila vallamaja istungite saalis, Vabaduse tn 1.

Kingumõisa_DP-eskiis_asukoha skeem

Kingumõisa_DP-eskiis_tugiplaan

Kingumõisa_DP-eskiis_põhijoonis

Kingumõisa_DP-eskiis_seletuskiri

Kingumõisa_DP-eksiis_illustratiivne joonis 1

Kingumõisa_DP-eskiis_illustratiivne joonis 2

Kingumõisa_DP-eskiis_menetlusdokumendid