« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks

ARUVÄLJA, AESPA ALEVIK

Kohila Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Aespa alevikus Aruvälja kinnistule (katastritunnus 31701:001:0223) detailplaneeringus käsitletud planeeritavate üksikelamute teenindamiseks vajalike ehitiste asukoha, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste ning hoonestusalade täpsustamiseks.

Alal kehtib Kohila Vallavolikogu 25. mai 2010. a otsusega nr 11 kehtestatud Aruvälja kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi lahendust, andes võimaluse planeeringuala liita piirkonda rajatava ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga, täpsustatakse asjakohasel juhul hoonete detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi ning muudetakse kinnistu hoonestusala, suurendades planeeringus käsitletud kruntide POS nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10 hoonestusala 10% ulatuses. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 02.11-16.11.2020. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.

"Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu täpsustamiseks" korralduse eelnõu

Lisa 2-skeem

Alal kehtiva Aruvälja kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: 

http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202005/020%2005%20Vilivere%20ARUV%C4LJA/