« Tagasi

Kohila valla kaasava eelarve ideid laekus viis

Tänavu oli taas eriilmelisi ideid ja on rõõm, et vallaelanikud kodukoha arengule kaasa mõtlevad. Vallavalitse moodustatud hindamiskomisjon vaatas ideed üle ja otsustas hääletusele panna neist neli:

  1. Hageri kiriku fassaadi kapitaalremont
  2. Kiigeplats Kohila Gümnaasiumi algklasside maja õuealale.
  3. Hageri seiklusrada, eluterve adrenaliin igaühele.
  4. Kohila valda õuesõppealade loomine

Eelarvest välja jäänud idee: Kohila vineeritehase ja Vilivere vahelise tee juurde kergliiklustee rajamine (ning tänavavalgustuse paigaldamine). Paraku ei mahtunud idee kaasavas eelarves etteantud summa piiridesse.

1. Hageri kiriku fassaadi kapitaalremont

Tuleval aastal tähistab Hageri Lambertuse kogudus oma 800. juubeliaastat. Esimesed ristimised Hageri mail toimusid taanlaste poolt 1220- ndate aastate alguses. Juubeliaasta on täis erinevaid sündmusi, mida jagub igasse kuusse. Aastapäeva tähistamine jääb septembrisse. Peatselt ilmub planeeritavate juubeliaasta sündmuste kohta korralik ülevaade.

Lisaks sündmustele soovib kogudus juubeliks korda saada kiriku välifassaadi. Krohv on lahti ja pudeneb. Tänavu remonditi ära kiriku torni ja esifassaad. Tööd läksid maksma ca 29 000 eurot. Töid on teinud OÜ Mivo Ehitus. Järgmise aasta kevadel-suvel soovitakse teha ülejäänud osa kiriku fassaadist korda. Hinnapakkumise kohaselt tööd läheksid maksma ca 40 000 eurot. Sellist raha kogudusel üksi ei ole kusagilt võtta. Kiriku, kui arhitektuurimälestise, korrashoid on meie kogukonna ühine asi ja ettevõtmine. Ootame lahket toetamist!

Rahastus kaasavast eelarvest: 15 000

Idee esitaja: Hageri Lambertuse kogudus 

2. Kiigeplats Kohila Gümnaasiumi algklasside maja õuealale.

Kohila Gümnaasium asub looduskaunis kohas, kooli ümbrus on avar ning kogukonnale hea ligipääsuga. Kuna oleme tervist edendav kool, siis soodustame vahetundide veetmist õues. Et õues viibimine õpilastele muuta atraktiivsemaks soovime rajada uue algklasside hoone juurde avaliku kiigeplatsi. Miks kiiged - kiikumise kohti on Kohilas vähe. Kiikumine on sobiv tegevus õuevahetunniks, sest see tegevus meeldib väga erinevas vanuses lastele ning ei eelda erioskusi. Lisaks on USA teadlased leidnud uuringu käigus, et kiikumine enne teismeiga arendab aju sünapsite vahelist koostööd. Kiikumise kasuteguriteks on lapse füüsilise, sotsiaalse ja kognitiivse arengu toetamine. Paraneb kehatunnetus, koordinatsioon, ruumitaju ning kehahoiak. Samuti on kiikumisel rahustav mõju.

Kiigeplatsi asukoht on hea ligipääsetavusega kõigile valla elanikele, samas turvaline, kuna läheduses ei toimu autoliiklust. Ala on pimedal ajal valgustatud ning kaetud turvakaameratega. Kiigeplatsi hooldab Kohila Gümnaasium. Edaspidi on soov ala täiendada erinevate turnimisatraktsioonidega.

Kaasava eelarve raames on plaanis paigaldada tasakaalukiik, 4 kohaline karusellkiik, pesakiik ja nn traditsiooniline kiik 4 kohaga. Kiigeplats on kaetud kummi multši kattega.

Gümnaasiumi läheduses asuv kiigeplats on avalikuks kasutamiseks ning lisaväärtus Kohilas kesksel kohal asuvale kooli ja spordirajatiste kompleksile. Ala on populaarne jalutamise ja vabaaja veetmise koht lähedal asuvate kortermajade elanike hulgas.

Kiigeplatsi kaasrahastus, edasine hooldus ning arendamine jääb Kohila Gümnaasiumi kanda ning selleks kasutatakse ka koolile tehtud annetusi.

Kohila Gümnaasiumis õpib enam kui 900 õpilast, neist algklassides üle 280 õpilase. Kohila vallas elab lasteaiast põhikooli vanuseni lapsi ja noori u. 1300.

Hinnapakkumine koos paigalduse ning aluskattega on küsitud TipTap OÜ-lt. Hinnapakkumise suuruseks on 15674 eurot. Sellele lisandub projekteerimine suurusjärgus 600 eurot. 

Kiigeplatsi rajamise maksumus kokku on 16274 eurot.

Idee esitaja: Merike Tiidrus

 

3. Hageri seiklusrada, eluterve adrenaliin igaühele

MTÜ Hageri Haridusseltsi eestvedamisel on Hageri pereparki hooldatud ja tegevusi planeeritud juba 2007 aastast alates. Park on kujunenud armsaks ajaveetmise kohaks lastele, peredele, koolidele ja lasteaedadele ning erinevatele organisatsioonidele ürituste ja laste laagrite pidamise kohaks. Meie mänguväljak on väga lapsesõbralik ja skatepark popp noorte reas. Tore on tõdeda, et pargi külastatavus on suurenenud ka vallarahva endi seas. Kohila-Hageri-Sutlema kergliiklustee kasutamine on toonud uusi huvilisi meie parki ja sagenenud on noorte ja lastevanemate hulk, kes tahaksid sportlikumalt aega veeta, kui hetkel laste mängupark võimaldab. Sellest ka mõte luua
põnevamad võimalused treenimiseks ja vaba aja veetmiseks. Soovime rajada Hagerisse mitmekülgse madalseiklusrada, mis mõeldud ennekõike kooliastme
noortele turnimiseks aga annaks ka võimaluse seiklushimulistele täiskasvanutele mitmekülgseks treenimiseks, looks alternatiivi välijõusaalile. Seiklusrada oleks kasutatav aastaringselt ja avatud kõigile huvilistele. Planeeritud asukoht oleks Hageri Rahvamaja kõrval pargis asuvas puudesalus. Ka koolid, lasteaiad ja huviringid saaksid seal teha liikumistunde ja noored isade, emadega osavustrenni või lihtsalt põnevalt seigeldes aega veeta kogu perega. Madalseiklusrada pakub elutervel moel adrenaliini ja aktiivset liikumist vabas õhus kõigile ning parandab koordinatsiooni, tasakaalutunnetust ja ajutööd. Seiklusrada koosneks 7-13 st erineva raskusastmega kombineeritud mängust-atraktsioonidest, mis oleksid kinnitatud loodusega kooskõlas olemasolevate suurte puude külge. Osad atraktsioonid oleksid koos platvormidega, olenevalt ronimismängu iseloomust ja keerukusest. Kindlasti tuleks mõned kombineeritud rajad. See tähendab, et näiteks ühe, kahe pikema paaristrossi peale tuleks 2 või 3 erinevat ronimis-, rippumis-, turnimisvõimalust (näiteks rippuvad rõngad, Tarzani köied, hobusejalused jne). Lisaks mitmed lühemad kiikuvad, liikuvad rajalõigud (näiteks DNA, klaver, külakiiged, kaamlid, A-kiiged jne.) tasakaalu ja osavuse arendamiseks. Raja lõpust ei puuduks ka üks pikem 50m laskumine-õhusõit. Seiklusrajaga soovime luua ühte lisandväärtust kõigile Kohila valla elanikele, et rikastada vaba aja veetmise võimalusi, luuas põneva alternatiivi välijõusaalile ja kutsuda kõiki seiklema vabas
õhus. 


Seiklusraja maksumus 14 862,00
Idee esitaja:
 MTÜ Hageri Haridusselts

4. Kohila valda õuesõppealade loomine

Teeme ettepaneku rahastada Kohila valla kaasavast eelarvest huvi- ja õpitegevuste läbiviimise edendamiseks rekreatsioonialade loomist, kus asuksid varjualused koos laudade ja pinkidega. Loodavad rekreatsioonialad saaksid olla laia kasutusotstarbega, võimaldades mitmekesistada õpetamismeetodeid ning toetades õppimist avatud õpiruumis, st väljaspool klassiruume. Samuti saaks loodavaid rekreatsioonialasid kasutada huvitegevuste korraldamisel, noorsootöös ja ka eakatele suunatud tegevustes. Sihtrühmana võib käsitleda suurt osa vallaelanikke, kes Kohila vallas korraldatavates huvi- ja õpitegevustes osalevad. Lisaks oleks loodavad rekreatsioonialad täienduseks valla puhkealadele. Nõnda pakuks rajatavad objektid avalikku hüve, kuid samaaegselt mitmekesistaks ka huvitegevuste läbiviimise võimalusi ning hariduselu.

Huvi- ja õpitegevusi korraldatakse välitingimustes ka praegu, kuid ilmastik võib olla ettearvamatu, mistõttu varjualusega eriotstarbelised alad toetaksid rohkem looduskeskkonnale lähemal tegutsemist. Lauad ja pingid, mis oleksid kohandatud välitingimustes huvi- ja õpitegevuste läbiviimiseks, võimaldaks enam kasutada ka neid õppemeetodeid, mis eeldavad kirjatööd.

Huvi- ja õpitegevuste rekreatsioonialad võiksid asuda Kohila Mõisakooli lähistel ning Hageri rahvamaja pargialal. Nii saaksid loodavaid võimalusi kasutada mitme piirkonna inimesed ja Kohila valla kaasav eelarve looks lisaväärtust nii Kohila valla suurimasse asumisse kui ka väljapoole seda.

Idee eeldatav maksumus 12 000

Huvi- ja õpitegevuste rekreatsiooniala loomisel on oluline arvestada seda, et laudade ja pinkide taha mahuks keskmise õppegrupi jagu inimesi, mistõttu tervikliku keskkonna loomiseks võiks mõlemas asupaigas olla kaks laua ja pinkide komplekti (seega kokku neli). Idee eeldatav kogumaksumus oleks  4x3000 eurot, seega 12 000 eurot.

Kaasava eelarve vahendid võimaldavad arvesse võtta erinevaid arhitektuurilisi ja funktsionaalsusele suunatud nõudmisi ning sobiva lahenduse leidmisel on võimalik kaaluda erinevaid alternatiive ning seda ilma kaasava eelarve tarbeks mõeldud kogusummat (15 000  eurot) ületamata.

Kohila vallas on hariduselu ning huvitegevuste edendamist peetud prioriteetseks ning seetõttu saab välitingimustes huvi- ja õpitegevusi toetava keskkonna loomist tihedalt siduda Kohila valla arenguplaanidega hariduse valdkonnas. Idee soosiks lapsi ja noori toetava keskkonna loomist ning seetõttu on põhjendatud ka idee ellu viimise rahastamine valla eelarvest.

Huvi- ja õpitegevuste rekreatsioonialad ei tekita ebamõistlikke kulusid valla järgmise aasta eelarvetele. Puidust rajatised võivad vajada teatud ajaperioodi järel puidukaitsevahenditega töötlemist, kuid see ei ole ülemäära kulukas.

Idee elluviimise ajakava

september – oktoober 2020               läbirääkimised tööde teostajatega

november – detsember 2020              läbirääkimised vallaarhitekti ja teiste asjaosalistega

jaanuar - märts 2021                          tööde teostamine

aprill 2021                                          varjualuste paigaldamine

 

Idee esitaja: Eva Lillemaa

_____________________________________________________________

Hääletus algab 20. novembril kell 9.00 ja lõpeb 26. novembril kell 12.00.

Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila vallas.

Iga hääleõiguslik isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.

Hääletamine toimub elektrooniliselt kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS keskkonnas (www.volis.ee) ja Kohila vallavalitsuse kantseleis vastuvõtuaegadel (Vabaduse 1, Kohila).