« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

Kohila Vallavalitsuse 26. oktoobri 2020 korraldusega nr 221 kehtestati Pihali külas Sõeru ja Vanakubja kinnistute detailplaneering.

Planeeritav ala asub Pihali külas 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee ääres. Planeeritav ala koosneb Sõeru ja Vanakubja kinnistutest. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,2 ha.

Vastavalt Kohila valla üldplaneeringule (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 86, edaspidi üldplaneering) asub planeeritav ala hajaasustuses, mille maakasutuse juhtotstarve on puhke- ja virgestusmaa ning kaubandus- , teenindus- ja büroohoonete maa.

Detailplaneering on kooskõlas Kohila valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõeru (katastritunnus 31701:006:0188, elamumaa 50% ja ärimaa 50 %, pindala 6,28 ha) ja Vanakubja katastriüksuste (katastritunnus 31701:006:0511; sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 9,9 ha) täiendav kruntimine, maaüksuste sihtotstarvete täpsustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine (sh detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja – rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine) ning parima tasakaalustatud ruumilahenduse leidmine spordiväljakute ja majutushoonete rajamiseks.

Detailplaneeringu lahendusena moodustatakse olemasolevatest Sõeru ja Vanakubja kinnistutest 6 eraldi kinnistut: 3 elamumaa, 2 ärimaa 30% ja maatulundusmaa 70 % ning 1 maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.

Tiitelleht

Asukohaskeem

Tugiplaan

Põhijoonis

Põhijoonis tehnovõrkudega

Illustratiivne joonis

Seletuskiri

Menetlusdokumendid