« Tagasi

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kohila Vallavolikogu 26. novembri 2019. a otsusega nr 47 algatati Kohila alevis Haigru tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Ligikaudu 22092 m2 suurune planeeringuala paikneb Kohila alevis Keila jõe kalda äärsel alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Haigru tn 5 (katastritunnus 31701:001:0996, registriosa nr 6365050, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 22092 m2) kinnistule määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused jalgpalli sisehalli ning ujula ehitamiseks.

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala korterelamute maa-alal. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritavale kinnistule ühiskondlike ehitise maa sihtotstarvet, mistõttu sisaldab detailplaneering üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Arvestades, et antud kinnistu on seni hoonestamata, asub tehnilise infrastruktuuriga varustatud alal, paikneb planeeritud korter- ja üksikelamute piirkonnas ning piirneb planeeritava vabaaja- ja tervisespordikeskusega (suusamägi), on täiendava elanikke teenindava kasutusfunktsiooni sissetoomine põhjendatud ning on seotud avaliku huvi olemasoluga. Haigru tn 5 kinnistule jalgpalli sisehalli ja ujula rajamine aitab tõsta linnaruumi kasutamise intensiivsust piirkonnas.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.11-29.12.2020. Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Kohila Vallamajas (Vabaduse tn 1) . Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Kohila Vallavalitsusele hiljemalt 29.12.2020 postiaadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804, Kohila vald või e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Lisainfo: vallaarhitekt Sille Rõõmus (sille.roomus@kohila.ee; 4894870).

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 11.01.2021 algusega kell 16.00 Kohila vallamaja istungite saalis, Vabaduse tn 1.

Haigru tn 5_DP-eskiis_asukohaskeem

Haigru tn 5_DP-eskiis_tugiplaan

Haigru tn 5_DP-eskiis_põhijoonis 

Haigru tn 5_DP-eskiis_tehnovõrkudega koondplaan

Haigru tn 5_DP-eskiis_seletuskiri

Haigru tn 5_DP-eskiis_menetlusdokumendid

3D visualiseering planeeritavast alast ja lähiümbrusest (Raadius Arhitektid OÜ). Planeeringuala tähistatud punasega.