« Tagasi

Hinnapakkumuse küsimine Ikaruse haljasala üksikpuude raieks

Lp Pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila vallas Ikaruse haljasalal (kinnistu Ikaruse, katastriüksus 31705:032:0002; pindala 1 ha, millest metsamaa pindala 0,81 ha) üksikpuude raieks. Raiesse kuuluv puuliik on kuusk ning ligikaudne eemaldavate puude raiemaht on 26,5 tihumeetrit (tm).

Teenuse kirjeldus:

• Raied puistutes tuleb teha mootorsaega käsitööna, raietööline peab omama vastavat kutsetunnistust.

• Raiete käigus tekkiv puitmaterjal (sh oksad) jääb Pakkujale. Raiejäätmete põletamine kohapeal on keelatud.

• Puitmaterjali väljavedu tuleb teostada pinnast kahjustamata, soovitavalt külmunud pinnasega või vastavat tehnoloogiat kasutades kuival perioodil kuiva ilmaga. Juhul, kui raietööde käigus kahjustatakse pinnast (tekivad rööpad), tuleb kahjustus likvideerida (rööpad tasandada).

• Puitmaterjali kokkuveoteid eraldi rajada ei ole lubatud. Tööde teostamisel tuleb kasutada tehnoloogiat, mis võimaldab vedu olemasolevate teede- ja radade kaudu.

• Raiesse minevad puud märgitakse ette.

• Raiete teostamiseks tuleb valida sobiv langetamismeetod (sh sektsiooniline langetamine), mis välistaks kasvama jäävate puude vigastamise.

Nõuded Pakkujale:

- Enne pakkumuse esitamist peaks pakkuja olema tutvunud objektidega. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad Pakkuja kanda.

Pakkumus peab sisaldama:

- Tööde kogumaksumus ilma käibemaksuta ja käibemaksuga. Kui juriidiline isik ei ole

käibemaksukohuslane, märkida pakkumuses. Maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginedes

oma ametialasele professionaalsusele võtma arvesse kõik kulud, mis on vajalikud töö

korrektseks teostamiseks;

- Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.

Lepingu tingimused:

Peamiste raietööde teostamine toimub lindude pesitsusaja (aprill-juuli) välisel perioodil. Tööde teostamise tähtaeg on 31. märts 2021.

Tellija tasub teostatud tööde eest 14 päeva jooksul arve esitamisest arvates.

Pakkumus esitada hiljemalt 15.01.2021 kell 11.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee.

Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Kui pakkumuste maksumused ületavad eeldatavat maksumust, võib tellija lükata pakkumused

tagasi või vähendada tellitava töö mahtu.

Täiendav info: Kohila valla keskkonnanõunik Agnes Saks, 5556 0084, agnes.saks@kohila.ee