« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kohila Vallavolikogu 26. jaanuari 2021. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Masti külas Pähklimetsa tn 11 katastriüksusel.

Planeeritav ala asub Masti külas Pähklimetsa tänava äärsel alal ning koosneb Pähklimetsa tn 11 katastriüksusest ning Mastimaa ja Pähklimetsa tänav katastriüksuste osadest.  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on Pähklimetsa tn 11 katastriüksuse kruntideks jaotamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine üksikelamute (kuni neljateistkümne üksikelamu) ja abihoonete püstitamiseks ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste, avalikule teele juurdepääsuteede asukoha ja piirkonda teenindava üldkasutatava maa-ala (mänguväljak/puhkeala/parkla jms) asukoha määramine. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 võib detailplaneering sisaldada põhjendatud vajaduse korral üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 ja 2 kohaselt ka üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamine. Üldplaneeringu muutmise vajaduse on detailplaneeringu algatamisest huvitatud isik põhjendanud piirkonna väljakujunenud hoonestustiheduse ja kinnistute suurustega. Planeeritavad 1500 m2  suurused kinnistud arvestavad piirkonnas väljakujunenud hoonestustihedust.

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 punkti 22 (muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju) ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse (edaspidi KSH) eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 16 punkti 1 (muu tegevus) alla, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Lähtudes KeHJS § 33 lõike 2 punktidest 3 ja 4 peab otsustaja (st Kohila Vallavolikogu) andma eelhinnangu. Eelhinnang on koostatud vastavalt KeHJS § 61 lõigetes 3, 4 ja 5 toodud kriteeriumitele. Lähtudes KSH eelhinnangust (vt lisa 3) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi muid täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeerimislahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, ekspertiisi vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Kohila Vallavolikogu otsus nr 4, 26. jaanuar 2021

Lisa 2_Planeeringuala skeem

Lisa 3_KSH eelhinnang, Pähklimetsa tn 11